афиша

Арт-менеджмент

МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ОҚУҒА ТҮСУ ЕМТИХАНЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

(ДОКТОРАНТУРА) 

Білім беру бағдарламасы: «6D042300-Арт-менеджмент»


І. АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕН ТЕСТІЛЕУ

ІІ. МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

ІІІ. РЕФЕРАТТЫ ҚОРҒАУ


Ағылшын тілінен тест тапысырып өтпелі балл алғаннан кейін ғана емтиханға жолдама алынады.

 

Емтихан ауызша билет бойынша өтеді

Ауызша емтихан 3блоктан тұрады.

Блоктар келесі пәндер бойынша сұрақтардан құралады:

1 блок - «Менеджмент», «Тайм менеджмент»;

2 блок - «Мәдениет экономикасы», «Маркетинг»;

3 блок – «Стратегиялық менеджмент», «Жобаларды басқару».

 

Блок 1


«Менеджмент» пәні бойынша сұрақтар:

1.     Билік формасы мен түсінігі. Ұйымдағы билікті іске асырудың негізгі механизмі.

2.     Басқару ғылымының даму кезеңдері және олардың ерекшеліктері.

3.     Түрлі мектептерді іріктеу бойынша менеджмент тәсілдері.

4.     Менеджмент принциптері мен олардың сипаттамалары.

5.     Менеджменттің негізгі әдістемелік тәсілдері.

6.     Басқару әдістері: түсінігі, түрлері, мазмұны.

7.     Ұйым түсінігі, мазмұны және түрлері.

8.     Ұйымның ішкі ортасы.Басты ауысымдары және олардың сипаттамасы.

9.     Сыртқы орта және оның ішкі жүйеге әсері,тікелей және жаңама факторлары.

10.   Менеджмент жүйесіндегі коммуникациялар: коммуникациялық процестің түрлері мен кезеңдері.

11.    Басқару шешімдері түсінігі және оған ұсынылған талаптары.

12.    Басқару шешімдерін әзірлеу кезеңдері және олардың сипаттамалары.

13.    Басқару шешімдерін қабылдау кезеңдері және оларды қолдану аясы.

14.    Жоспарлау басқару функциясы ретінде.

15.    Ұйымдастыру тұжырымдамасы басқару функциясы ретінде.

 

 

«Менеджмент»пәні бойынша пайдаланылатын әдебиттер тізімі:

1.     Мескон М.И др. Основы менеджмента (перевод с англ.) – Дело,2011

2.     Williams C. Principles of management:учебник / C. Williams. – 6th. Ed. – South – Western: Cengage learning, 2009. – 832p

3.     Дафт.Р Менеджмент: Учебник / Р. Дафт; под ред. Мордовина С.К. – 8-е изд., пер. с англ. – Санкт-Петербург: Питер, 2011.-800с.

4.     Марков В.Д Маркетинг Менеджмент: учебное пособие / В. Д. Маркова. – М.: Омега-л 2009.-204с.

5.     Басовский Л.Е Менеджмент: учебное пособие / Л. Е. Басовский. –М.: ИНФРА-М.2010-216с

6.     Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 4-е изд. перераб. и доп.- М.:Экономист, 2016.-670с.

7.     Хажински А. Гуру менеджмента. Дорога к успеху / А.Хажински; пер. с англ. Н. Габенов. – Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2012.-480с

8.     Морис М. Начинающий менеджер. Первые шаги на пути к блестящей карьере менеджера / Майкл Морис; Пер. М.Веселковой. –М.: ФАИР-ПРЕСС,2010-336с.

9.    Трейси Б. Стань выдающимся менеджером: учебник / Б. Трейси. –SMARTBOOK. 2009-78с.

10.  Джей Р. Энциклопедия менеджера: Алгоритмы эффективной работы: учебник / Р. Джей. -3-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2011

11.  Друкер П. Ф. О профессии менеджера: сборник / П. Ф. Друкер. – М.: Вильямс. 2008.-320с.

12.  Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации: учебник / И. КюАдизес.-(б.м.): Питер.2009-38с

13. Менеджмент. Теория и практика Казахстана. Учебное пособие для вузов. Под ред. А.Тулембаевой.-Алматы: АлматыМенеджмент Университет,2015

    

«Тайм-менеджмент» пәні бойынша сұрақтар:

1.     Тайм-менеджмент уақытты басқару жүйесі ретінде.

2.     Корпоративті тайм-менеджмент принциптері.

3.     Тайм-менеджмент персоналды басқару құралы ретінде.

4.     Тайм-менеджмент ұйымды дамыту негізі ретінде.

5.     Тайм-менеджменттің тиімді технологиялары.

6.     Тайм-менеджменттің даму перспективалары.

7.     Тайм-менеджменттің мәдениеттанымдық негіздері.

8.     Тайм-менеджмент функциялары.

9.     Басқару процестерін және қазіргі заманғы менеджердің жұмыс уақыты шығындарын зерттеу әдістері.

10.    Қазіргі заманғы менеджердің жұмыс уақыты шығынын зерттеу.

11.    Заманауи тайм-менеджменттің негізгі принциптері.

12.    Уақытты басқару: бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізу құралдары.

13.    Стратегиялық жоспарлау және тайм-менеджмент.

14.    Заманауи менеджерді тайм-менеджментке оқытудың негізгі құралдары.

15.    Қазіргі заман менеджері қызметінің ағымдық, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді жоспарлау технологиясы.

 

«Тайм менеджмент» пәні бойынша пайдаланылатын әдебиеттер тізімі:

1.    Архангельский Г. Корпоративный тайм-менеджмент. Энциклопедия решений - М.:

2.    Альпина Бизнес Букс, 2008. — 160 с.

3.    Диттмер Р. Э. «151 быстрая идея. Как управлять своим временем» / Пер.с англ.-

4.    СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2007. — 224 с.

5.    Дод П., Сандхайм Д. «25 лучших способов и приемов тайм-менеджмента. Как делать больше, не теряя головы» /Пер. с англ.-СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2008. - 128 с.

6.    Захаренко Г. «Тайм-менеджмент»- СПб.: Питер – 2004. – 128 с.

7.    Кей Френсис «Сдвиньте с мертвой точки ваш тайм-менеджмент.» / Пер. с англ- М., Hippo, 2004. - 216 с.

8.    Трейси Брайан «Результативный тайм-менеджмент: эффективная методика управления собственным временем» /Брайан Трейси; [пер. с англ. А. Евтеева] - М. : СмартБук, 2007. — 79 с.

9.    Сидорова Н. А, Анисинкова Е. Б. «Тайм-менеджмент»- M.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2008. — 220 с.

10.   Ягер Джин «Творческое управление временем в новом веке»/ Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер, 2003. – 208 с.

11.   Мерзлякова Е. Л. «Эффективный тайм-менеджмент для офисного работника»- СПб.: Издательство «Речь», 2007. — 240 с

 

 

Блок 2

«Мәдениет экономикасы» пәні бойынша сұрақтар:

1.    Қазіргі Қазақстанның экономикалық мәселелері.

2.    Қазақстанның экономикалық саясатының негізгі бағыттары.

3.    Бәсекелестік және нарық модельдері.

4.    Мәдениет саласындағы экономикалық қатынастардың сипаты.

5.    Мәдени қызметтiң экономикалық санаттары жүйесiн қалыптастыру.

6.    Мәдениеттің ресурстық әлеуеті.

7.    Мәдениет саласындағы еңбек сипатының ерекшелігі.

8.    Мәдениет саласындағы еңбек өнімі.

9.    Мәдениет ұйымдарының құқықтық мәртебесі.

10.    Мәдени мұраны қорғау мен пайдаланудың экономикалық механизмі.

11.    Мәдениет саласындағы инвестициялық қызмет.

12.    Мәдени саясат мәдени орта менеджменті ретінде.

13.    Мәдениеттегі тұтынуды зерттеу.

14.    Шығармашылық индустрияларды дамыту: қазіргі жағдайы мен перспективалары.

15.    Мәдениет саласындағы халықаралық сауда.

16.    Мәдени ұйым шаруашылық субъектісі ретінде.

17.    Мәдениет саласындағы меншік қатынастары.

18.    Өнер туындыларын экономикалық бағалау критерийлері.

19.    Қазақстандық өнер нарығын дамыту.

20.    Мәдени өнімдер нарығының құрылымы.«Мәдениет экономикасы» пәні бойынша әдебиеттер тізімі:

1. «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы № 207-III Заңы (2016 жылғы 22 қаңтардағы өзгерістер мен толықтырулармен).

2. Қазақстан Республикасының мәдени саясат тұжырымдамасы (ҚР Президентінің 2014 жылғы 4 қарашадағы № 939 Жарлығымен бекітілген)

3. Кәсіпорын экономикасы: оқулыққа арналған оқулық. университеттер. - М.: UNITY-DANA, 2009. - 767 б.

4. Игнатьева Е.Л. Мәдениет экономикасы: оқу құралы. - Мәскеу: GITIS. 2013. - 383 б.

5. Воронова Е.Н. Мәдениет экономикасы: мәдениет және өнер білім мекемелеріне арналған оқулық. - Рязань: Узороче, 1997. - 177с.

6. Иванов Г.П., Шустров М.А. Мәдениет экономикасы: университеттер үшін оқулық. - М .: UNITY-DANA: 2001. - 184 б.

7. Грибов В.Д. Кәсіпорын экономикасы. - Мәскеу: Қаржы және статистика, 2009. - 400 бет.

8. Кәсіпорын экономикасы (кестелерде, кестелерде, есептерде): ЖОО ​​студенттері үшін оқулық. - Мәскеу: ИНФРА-М, 2010. - 256 б.

9. Дымникова А.И., Иксанов А.Г. Нарықтық экономикадағы мәдени мекемелерді ресурстық қолдау. - Мәскеу: Театралис, 2008. - 188 б.

10. Морозова Е.Я., Тихонова Е.Д. Экономика және әлеуметтік-мәдени кәсіпорындарды ұйымдастыру: оқулық. М .:Михалков В.А.,2002.-320 б.

11. Игнатьева Е.Л. Мәдениет экономикасы: оқу құралы. - Мәскеу: GITIS. 2013. - 383 б.

12. Воронова Е.Н. Мәдениет экономикасы: мәдениет және өнер білім мекемелеріне арналған оқулық. - Рязань: Узороче, 1997. - 177с.

 


«Маркетинг» пәні бойынша сұрақтар:

1.     Маркетингтің мәні, мазмұны және эволюциясы. Маркетингті дамыту сатылары.

2.     «Қажеттілік», «сұраныс», «тауар», «биржа», «айырбастау», «мәміле», «нарық» түсініктерінің мәні және олардың маркетинг теориясындағы алатын орны.

3.     Маркетинг заманауи бизнес философиясы ретінде. Мәдениет саласындағы маркетинг.

4.     Маркетинг принциптері, функциялары және мақсаттары.

5.     Маркетинг-микс концепциясы маркетингтің классикалық теориясының негізі ретінде. «4 Р» маркетингінің тұжырымдамасы.

6.     Маркетингті басқару концепциялары: өндірісті жетілдіру концепциясы.

7.     Делдалдар санын таңдаудың үш тәсілі: қарқынды тарату, эксклюзивтілік негізінде бөлу, селективті бөлу.

8.     Маркетингті басқару концепциялары: коммерциялық күштерді күшейту концепциясы.

9.     Сатып алушы мінез-құлқы үлгісі және түпкі пайдаланушының сатып алу туралы шешім қабылдау процесі.

10.   Қазақстан экономикасында макроорта факторларының даму ерекшеліктері.

 

«Маркетинг»пәні бойынша әдебиеттер тізімі:

1.     Н. Авсянников. Білім берудегі маркетинг. - Москва: Гуманитарлық ғылымдар бойынша Ресей мемлекеттік университетінің баспа үйі, 2008. - 241 б.

2.     Амблер Т. Тәжірибелік маркетинг / Транс. ағылшын тілімен. - Санкт-Петербург: Петр, 2009 ж. - 400.

3.     Бронникова Т.С., Чернявский А.Г. Маркетинг: оқу құралы. - Таганрог, 2009. - 187 отырып.

4.     Ванкина И.В., Егоршин А.П., Кучеренко В.И. Маркетингтік білім. - Н.Новгород: Университет кітабы, 2006. - 370 б.

5.     Дорошев, VI Маркетинг теориясына кіріспе: Оқулық. - Мәскеу: ИНФРА-М, 2008. - 285 б.

6.     Ивашков Н.И. Маркетингті басқару: оқу құралы. - Мәскеу: ИНФРА-М, 2010. - 176 б.

7.     Котлер Ф. және басқалар Маркетинг негіздері / Транс. Ағылшын тілінен: Оқу құралы / Котлер Ф., Армстронг Г., Саундерс Дж. - 2 Еб. ed. - M; Санкт-Петербург; Киев: Williams, 2006. - 1152 б.

8.     Котлер Ф. Маркетинг. Басқару: Оқу құралы. - 10 дана. - Санкт-Петербург: Петр, 2006. - 752 с.

9.     Соловьев Б.А. Маркетинг: MBA бағдарламасы бойынша оқу бағдарламасы. - Мәскеу: ИНФРА-М, 2006. - 312 б.

10.   Менеджмент, маркетинг және білім беру экономикасы: Оқу құралы-2-ші қайта қаралды / Ed. А.П. Егоршин, Н.Д. Никандрова, Н.Новгород, NIMB, 2004-526p.

11.    Багиев, Г.Л. Маркетинг: Вагов В.А., Энн Х .; Ed. Балиев, Г.Л. - Мәскеу: Экономика, 2009. - 703 с.

12.    Голубков, Е.П. Маркетинг негіздері: оқу құралы. - M: Finpress, 2007. - 656с.

13.    Кондратьев А. Маркетинг: ұғымдар мен шешімдер. - Мәскеу: OLMA-PRESS INVEST: Экономикалық стратегиялар институты, 2003. - 287 б.

14.    Мотышина М.С. Маркетингтік зерттеулердің әдістері мен модельдері. - Санкт-Петербург: SPbUEF баспасы, 2006. - 109 бет.

15.    Мотышина М.С. Маркетингтік зерттеудің жүйелік тұжырымдамасы. - Санкт-Петербург: SPbUEF баспасы, 2008. - 163 б.

16.    Акулич И.Л., Герчиков И.З. Маркетинг: оқу құралы. - Mn .: Interpressor-vis; Мишанта, 2006. - 387 бар.

 

Блок 3

«Стратегиялық менеджмент» пәні бойынша сұрақтар:

1.     Стратегиялық менеджмент: мәні және мазмұны.

2.     Стратегиялық аймаққа иелік етудің тартымдылығын бағалау.

3.     2016-2017 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының үдемелі индустриалды-инновациялық дамуы жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны іске асыру.

4.     Басқару жүйелерінің эволюциясы. Болашақтың болжамдылығы, тұрақсыздық деңгейі.

5.     Стратегиялық аймаққа иелік ету болжамды өсіміндегі өзгерістерді бағалау.

6.     Ұйымның сыртқы ортасы: макро- және микро орта, салалық және бәсекеге қабілеттілікті талдау.

7.     Стратегиялық міндеттерді саралау арқылы басқару.

8.     Түрлі өмірлік циклдағы стратегиялық иелік ету аймақтары жиынтығын теңдестіру: қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді перспектива.

9.     Ұйымның ішкі ортасы: көрсеткіштері, кесінділері.

10.    Стратегиялық позицияларды таңдау арқылы басқару.

11.  Бәсекелестік мәртебесін айқындау кезінде фирманың әлеуетін бағалау.

12.  Сыртқы және ішкі ортаны кешенді талдау: құрылымы.

13.  Компанияның даму бағытын анықтау: стратегиялық көзқарас пен миссияны құру.

14.   Фирманың бәсекелестік мәртебесін бағалау.

15.  Баламаларды қалыптастыру және таңдау кезінде SWOT-талдауды пайдалану және синергетикалық әсерді іздестіру.

16.   Бизнес-жоспар, маркетинг бағдарламасы және ішкіфирмалық жоспар.

17.  Қауіпсіздік жағдайында икемділіктің оң мәнін бағалау және фирманың осалдығын бағалау.

18.   Қаржылық және стратегиялық мақсаттар арасындағы айырмашылықтар.

19.   Портер моделі қызметінің жолында туындайтын кедергілер.

20.   Г.Минцбергтің «5П» стратегиялары.

 

«Стратегиялық менеджмент» пәні бойынша әдебиеттер тізімі:

1.     Томпсон А.А., Стрикланд Дж. Стратегиялық басқару: ағылшын тілінен: Williams, 2005

2.     ВиханскийО.С., НаумовА.И. Оқулық. 4-шіб. And add-M: The Economist, 2008

3.     МесконМ.Х. Басқарунегіздері: ағылшынтілінен / МесконМ.Х., АльбертМ., ГедуриФ.-М .: Case, 1998-800 с.

4.     Ким В. Чан, Мобор Рене. Көк мұхиттің стратегиясы -М .: Адам, Иванов және Фербер, 2012 Джон Магретта. Негізгі идеялар: Майкл Портер. -М: Адам, Иванов және Фербер, 2013

5.     Гапоненко А.Л., Панкрухин А П Стратегиялық менеджмент. Мәскеу: Омега Л., 2008

6.     Кристенсен К. Бизнес саласындағы инновация мәселесін шешу / ағылшын тілінен. - Мәскеу: Издат. Alpina Business Books. 2004-290 б.

7.     Maddax R. Табысты команда: оны қалай құруға, мотивациялауға және дамытуға арналған ағылшын тілінен .- M: Alpina Business Books. 2008 ж

8.     Бирман Л.А. Жалпы басшылық .- Мәскеу: Дело, 2008-336с

9.     Чудновский С.Н. Әкімшілік шешімдер: Оқулық .- М.: Эксмо, 2007

 

«Жобаларды басқару»пәні бойынша сұрақтар:

1.     Көшбасшылық жеке өсу факторы және әлеуметтік және кәсіпкерлік дамудың қозғаушы күші ретінде.

2.     Көшбасшылықтың негізгі теориясының сипаттамасы. Көшбасшылардың түрлері.

3.     Көшбасшылықтың жағдайлық теориялары. Олардың ұйымның тиімділігін арттырудағы практикалық рөлі.

4.     Басқару стилі көшбасшылық критерийі ретінде. Стильдерді жіктеу.

5.     Команда ұжымдық басқарудың ұйымдық формасы ретінде.

6.     Жоба командасын қалыптастыру. Қатысушылардың құзыреттілік бейінін жасау.

7.     Командадағы көшбасшылық пен билік. Көшбасшылық әлеуетті бағалау.

8.     Көшбасшылық ұстанымды іске асырудағы негізгі құзыреттер.

9.     Көшбасшы: ұйымдастыру мәдениетін қалыптастыру мен дамытудың ролі мен әдістері.

10.   Көшбасшылық теориясының заманауи және классикалық түрлері.

 

«Жобаларды басқару» пәні бойынша әдебиеттер тізімі:

1.     Қазіргі заманғы компаниядағы жобалар мен жобаларды басқару: Оқу құралы / GL Ципс, А.С. Товб. Мәскеу: Олимп-Бизнес, 2009. - 462 б.

2.     Романова М.В. Жобаны басқару: «Ұйымды басқару» мамандығы бойынша мамандандыру пәні бойынша оқу құралы Мәскеу: FORUM: INFRA-M, 2009. - 253 б.

3.     Светлов, Н.М., Светлова, Г.Н. Жобаларды басқарудың ақпараттық технологиялары. М .: ЦОП ФГУ ГПЭ РГАУ-МАА атындағы. К.А. Тимирязев, 2006. - 148 б.

4.     Вентльель Е.С. Операцияларды зерттеу: міндеттері, принциптері, әдістемесі. М .: Дрофа, 2006.

5.     Волков И.М., Грачёва М.В. Жобаны талдау. М .: UNITY, 1998. - 423 б.

6.     Дительм Г. Жобаны басқару: [2 тонна; транс. онымен бірге). СПб .: Business Press, 2003.

7.     Клевцова Н.В. Жаңа ақпараттық технологияларды қолданумен экономикалық жобаларды тиімді басқару. Мәскеу: Изд-Во МГЛУ, 2007. - 116 бет.

8.     Колпачев В.Н. Жобаларды басқарудағы модельдер мен әдістер. Воронеж: Воронеж. жағдайы. сәулет құрылысы. Университет, 2005. - 271 б.

9.     Жобаларды басқарудың компьютерлік технологиялары. Бағдарлама TimeLine: Proc. жәрдемақы / А.И. Демченко. Челябинск: SUSU Баспа үйі, 2001. - 49 б.

10.  Lock D. Жобаларды басқару негіздері: [транс. ағылшын тілінен]. - М .: ХИППО, 2004. - 239 б.

11. Marmel E. Microsoft Office Project 2003: Пайдаланушының Киелі кітабы / транс. ағылшын тілімен. және ed. И. Тараброва. - Мәскеу: диалектика, 2004. - 770 б.

12. Pinto J. Жобаны басқару. Санкт-Петербург: Петр, 2004. - 464 б.
Инвестициялық жобаны тәуекелдерді басқару: Экономикалық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге арналған оқу құралы / Ed.

13. М.В. Грачви, А.Б. Шекерин. М .: UNITY-DANA, 2009. - 544 б.
Инновациялық жобаларды басқару: Proc. жәрдемақы / Ed. В.А.

14.  Элисеев. M: RIINCE зерттеу институты, 2005. - 310 б.

15.  Жобаны басқару: стандарттар, әдістер, тәжірибе / Тов АС, Ципс Г.Л. Мәскеу: «ОЛИП-Бизнес» ЖАҚ, 2003. - 239 б.

16. Жобаны басқару: түсіндірме ағылшын-орыс. сөз тіркесі. / Shapiro VD, Olderogge NG, Yurkevich AA; Ed. VD Shapiro. М: Высш. Шк., 2000. - 379 б.

   

Жазбаша жұмыс:

1.Шығарманы толық талдау (партитуралар, клавир)

Жазу уақыты – 5 академиялық сағат.

 

ІІІ. РЕФЕРАТТЫ ҚОРҒАУ.

Рефератқа ұсынылған талаптар:

1.     Зерттеу тақырыбы мен мазмұны мамандық профиліне сәйкес болуы тиіс;

2.     Реферат қазақ немесе орыс тілдерінде жазылады;

3.     Рефератта көрсетілетін мәліметтер:

1.берілген ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу қажеттілігін дәлелдеу, тақырыптың өзектілігі мен жаңашылдығы;

2.зерттеудің нысанын, пәнін, мақсаты мен міндеттерін анықтау;

3.зерттемеге ұсынылған ғылыми гипотеза мен қағидалар;

4.соңғы басылымдар мен зерттеулердің талдамасы, мәселенің шешілмеген бөлімін көрсету;

5.зерттеу әдістемесі;

6.күтілетін нәтиже, зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы.

4.     Рефератқа қосымша дереккөздердің шыққаны жөніндегі мәліметтер толығымен көрсетілген пайдаланылған әдебиеттер тізімі берілуі тиіс (аты, шығарылған жері мен жылы, бет саны);

5.     Рефераттың дәйексөзді материалдары ғылыми жұмыс нормативтарына сәйкес толтырылады (әдеби дереккөз, беттердің нөмірлері көрсетілген сілтемелер болуы тиіс);

6.     Дәйексөзді материал реферат мәтінінің жалпы көлемінің 20 % аспауы тиіс;

7.     Реферат көлемі – 20-25 бет;

8.     Мәтінді 1 интервалмен парақ шеттерінің келесі өлшемдерін сақтай отырып басу қажет: оң жақ шеті – 10 мм, жоғарғы жақ шеті – 20 мм, сол жақ шеті – 30 мм, асыңғы жақ шеті – 20 мм. Беттерді мәтін бойынша өтпелі белгілеуді сақтай отырып, араб сандарымен нөмірлеу қажет. Бет нөмірі парақтың оң жағындағы төменгі шетіне қойылады (бірінші бетінен басқа).


Емтихан сұрақтары