афиша

ӘН САЛУ ӨНЕРІ

6М040300 – ВОКАЛДЫҚ ӨНЕР

мамандығы бойынша магистратураға тапсырушыларға арналған емтихан талаптары

 

Бағалау баламасы:

Ғылыми-педагогикалық докторантураға шетел тілі бойынша тестілеу 100-балдық жүйеде бағаланады. Өту үшін кемінде 50 балл алу керек.

   

Мамандық бойынша шығармашылық емтихан 50-баллдық жүйеде бағаланады.


«Өте жақсы» баға:

Талапкер өзінің жарқын музыкалық, орындаушылық қабілетінің жоғары деңгейін, музыкалық стильді сезінуін, орындаушылық үндесуінің мәдениетін көрсете білу керек.

 «Жақсы» баға:

Талапкер авторлық мәтінді стилистикалық тұрғыда нақты орындайды. Бірақ, техникалық мүмкіншілігін көрсете алмайды. Орындаушылығының сапасы мен әртүрлілігінде айырмашылығы жоқ.

 «Қанағаттанарлық» баға:

Орындайтын шығармалардың стилистикасы мен мазмұнына түсінігі аздау, музыканың бейнелеуші құралдарын (интонация, есту қабілеті, фразировка, ритм) жеткіліксіз пайладануы.

 «Қанағаттанарлықсыз» баға:

Ритмикалық еркін, техникалық және көркемдік дыбыс тазалығын нашар қолдануы; бағдарлама деңгейінің емтихан талаптарына сәйкес келмеуі.

        

Реферат қорғаудағы ең жоғары баға – 50 балл.

«Өте жақсы» баға:

Талапкер өзекті мәселелерді ұсына білу керек, өзінің жан-жақты білімдарлығын, аналитикалық ой-өрісін, ғылыми аппаратқа ие болу, мәселені шешу жолдарын таба білу.

«Жақсы» баға:

Талапкер мақсаты мен міндетін жақсы тұжырымдайды, ғылыми-зерттеудің негізгі ережелерін логикалық тұрғыда жеткізе біледі. Бірақ, қарастырылатын сұрақтың теориялық, тарихи және әдіснамалық мәселелері бойынша білім деңгейінің жеткіліксіз болуы.

«Қанағаттанарлық» баға:

Зерттеу мәселелерінің түпкі түсінігінің төмен болуы, ғылыми тілдің жазба дағдыларын қолдануының аздығы, жұмыстың өзектілігін дәлелдей алмауы.

«Қанағаттанарлықсыз» баға:

Зерттеудің практикалық маңыздылығының болмауы, көлемі аз (10-нан кем бет), ғылыми тілді қолданудың аздығы, тақырыбы мамандықтың бейініне сәйкес келмеуі.

 

 

І. АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕН ТЕСТІЛЕУ

 

ІІ. МАМАНДЫҚТАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

Емтиханға ағылшын тілі тестілеуінен өту баллын (ғылыми-педагогикалық бағыт – 50 балл, бейінді – 30 балл) жинаған талапкер жіберіледі.

Жеке бағдарлама талапкердің орындаушылық құзіреттілігін аша түсуі керек. Жеке бағдарлама ұзақтығы 30-40 минут.

 

Бағдарлама:

 «Опералық ән салу» мамандандырылуы

·         көне ария;

·         шетел композиторларыны операсынан ария;

·         Қазақстан композиторлары операсынан ария;

·         шетел композиторларының романсы;

·         орыс композиторларының романсы;

·         Қазақстан композиторларының романсы;

·         халық әні.

 

«Камералық ән салу» мамандандырылуы

  • көне ария;
  • шетел композиторларының камералық-вокалдық циклының бөлімі;
  • Қазақстан композиторларының камералық-вокалдық циклының бөлімі;
  • шетел композиторларының романсы;
  • орыс композиторларының романсы;
  • Қазақстан композиторларының романсы;
  • халық әні.

 

КОЛЛОКВИУМ  

Коллоквиум талапкерлердің жалпы мәдени деңгейін, олардың эстетикалық көзқарастарын, музыкалық өнер саласында білімдарлығын, музыка тарихының негізгі кезеңдері мен даму заңдылықтары, мамандыққа қатысты әдебиеттерді, музыкалық терминология бойынша білімін, орындалатын шығармалардың мазмұны, құрылымы мен стильдік ерекшеліктері бойынша түсінігін анықтайды. 


1.   Дауыс түрін анықтау және оның дауыс қою барысындағы маңыздылығы
2.   Демінің әншілік дауысын коюдағы рөлі. Демнің түрлері, демді алу және оны шығаруы
3.   Ән салу барысындағы көмейдің қызыметі және оның орналасуы
4.   Оқыту процесінде вокал оқытушысына койылған мақсаттары мен міндеттері
5.   Жүйке жүйесінің ерекшеліктері және әншінің бейімделудегі рөлі
6.   Резонатор.Ән салу барысындағы резонарторларды сезіну маңызы
7.   Ән салуды үйренудің бастапқы принциптері
8.   Ән салу және сөйлеу процесіндегі дауыс аппаратының жұмысы
9.   Дыбыс тіреуі және дем тіреуі түсініктері
10. «Примарлық тон» анықтамасы және оның түрлі дауыстардың  диапазонының қай бөлігінде орналасқаны?
11. Әншілік дыбыстың «жабынқырау»  (прикрытия) процесі
12. Әншілік дауысының табиғи және дауысқоюдағы ақаулары
13. Сөйлеудегі және ән айтудағы дауысты дыбыстардың маңызы
14. Регистр түсінігі.Түрлі дауыс типтерінің регистрлық «сынуы»
15. Ән салу барысындағы ауыз қуысының қызыметінің ерекшеліктері
16. Әншілік дауыстың«жоғарғы позициясын» анықтау және оның жолдары
17. Вокалдық есту қабілетінің рөлі және дамуы
18. Медиум мен Микстің айырмашылығы, анықтамасы
19. Фонетикалық әдіс әншіні тәрбиелеу барысындағы орны
20. Вокалдық педагогиканың басты принциптері
21. Вокализацияның түрлері.  (кантилена, беглость, филировка, трель)
22. Заманауи кезеңде вокал оқытушысына қойылатын талаптар
23. Қазақстандағы вокалдық мектептің қалыптасуы және дамуы
24. Қазақ вокалдық өнерінің бастапқы кезеңіндегі негізін салушылар
25. Заманауи кезеңде Қазақстандағы вокалдық өнері

ІІІ. РЕФЕРАТ ҚОРҒАУ

Ұсынылатын рефератқа қойылатын талаптар:

1. Реферат тақырыбы мен мазмұны мамандық бейініне сәйкес болуы керек;

2. Реферат қазақ немесе орыс тілдерінде орындалады;

3. Рефератта көрсетілуі тиіс  ақпарат:

        - ғылыми-зерттеушілік жұмыс жүргізудің негіздемесі, тақырыптың өзектілігі мен жаңалығы;

        - зерттеудің нысаны, пәні, мақсаты мен міндеттерінің тұжырымы;

        - соңғы жарияланымдар мен зерттеулердің талдауы, мәселенің шешілмеген бөлігі;

- зерттеудің қорытынды нәтижесі, практикалық маңыздылығы.

4. Рефератқа шығу деректері көрсетілген пайдаланылған әдебиеттер тізімі қоса берілуі керек (атауы, жарық көрген жері мен жылы, жалпы көлемі);

5. Рефераттың сілтемелік материалы ғылыми жұмыс нормаларына сәйкес рәсімделеді (сілтеменің әдебиет көзі мен бет нөмірі міндетті түрде көрсетілуі керек);

6. Сілтемелік материал реферат мәтіні көлемінің 20%  аспауы керек;

7. Ноталық мысалдар (егер де болса) рефератқа қосымша ретінде тіркеліп, рефераттың негізгі мәтінінің беттемесіне қосылмайды;

8. Реферат көлемі 15 беттен кем болмауы керек;

9. Мәтін  интервалы – 1, шеттері: сол жағы – 30 мм., оң жағы – 10 мм,, жоғарғы және төменгі – 20 мм. сақтап жазылуы керек. Беттеу араб сандарымен қойылып, номерлеу әрбір параққа қойылады. Бет нөмері  парақтың төменгі оң жағына қойылады (бірінші беттен басқа).

 

Рефератты қорғау кезінде зерттеу тақырыбына байланысты музыка теориясы, тарихы, музыкалық фольклор және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі бойынша сұрақтар қойылуы мүмкін.