афиша

Дирижерлік


5В040500 – ДИРИЖЕРЛАУ

 

Осы мамандыққаүміткерлерүшіналдыңғыбілімдеңгейі болу керек:

1. музыкалық колледж;

2.мамандандырылған музыка мектептері;

3.өнерколледжі, гуманитарлық-педагогикалықколледжі;

4.эстрадалық-цирк училищесі;

5. жоғарыоқуорындары (екіншіжоғарыбілімалу–ақылынегізде).

 

І.МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН


«Хорда дирижерлау» мамандығы

1. Бағдарламаныорындау:

- екітүрліконтрасттықшығармалардыдирижерлау (біреуі–a’cappella, екіншісі – сүйемелдеумен);

-комиссияныңтаңдауыбойыншахор партитурасы менфортепианалықшығармалардыжатқаойнап беру;

2. Дыбыстық талдау (интервалдар, аккордтар, 1-дәрежелі туыстықмодуляциялар).

3. Коллоквиум келесісұрақтардықамтиды:

- орындалатыншығарма бойынша композиторлардыңшығармашылығы мен өмірбаяны туралы (композиторлықстилінің, жанрының, шығармасыныңсипаттамасы);

- музыкалық-теориялықпәндер мен хор әдебиетіненжалпымузыкалықдүние танымы

 

«Опера-симфониялықдирижерлау» мамандығы

Шығармалардыорындау:

- екітүрлі контрасттық шығармаларды дирижерлау (симфонияныңбірбөлімі, увертюра, поэма);

- комиссияныңтаңдауыбойыншафортепианалықшығармалардыжатқаойнап беру;

-дыбыстық талдау (интервалдар, аккордтар, 1-дәрежелі туыстықмодуляциялар).

- коллоквиум келесісұрақтардықамтиды:

- орындалатыншығарма бойынша композиторлардыңшығармашылығы мен өмірбаяны туралы (композиторлықстилінің, жанрының, шығармасыныңсипаттамасы);

-музыкалық-теориялықпәндермен опералықжәнесимфониялықәдебиетібойыншажалпымузыкалықдүние танымы.

Бағалаукритерийлері:

29-40 балл:

Өтінішберушініңжарқынмузыкалықдеректері бар, мануалдықтехникасыныңбарлықәдістерінжәнемузыкалықаспаптыеркінмеңгерген, авторлықмәтіндісауаттыоқитын, туындыныңмазмұнытуралыхабардар, дүниетанымыкең, музыка тарихы мен орындаушылықөнердітереңмеңгерген

17-28 балл:

Өтінішберушініңжақсымузыкалықдеректері бар, қолдыңмануалдықтехникасыныңәдістерінжәнемузыкалықаспаптықанағатпенмеңгерген, авторлықмәтіндісауаттыоқитын, туындымазмұнытуралыхабардар, мазмұнды,бірақ коллоквиум жауаптарытолықаяқталмаған

5-16 балл:

Талапкердіңмузыкалықдеректері мен музыкалықаспаптаойнауыныңорташаболуы, орындалатыншығарманыңстилі мен мазмұныннашартүсінуі, коллоквиумғанашаржауапберуі, дүниетанымыныңшектеуліболуы

0-4балл:

Талапкердемузыкалықдеректердіңжоқболуыжәнеаспаптаойнауқабілетініңболмауы. Оқуғатусуүшінқойылғанталаптарғабағдарламасысәйемес. Коллоквиумсұрақтарыбойыншабілімінашар

 

ІІ. Музыкалық-теориялық пәндерден шығармашылық экзамен

Сольфеджио – жазбаша (хроматизмі бар біртональді, 1 дәрежедегі тональдікте ауытқуы бар 3-дауыстыдиктант)

Гармония – билет бойынша (модуляция, секвенция ойнау, гармониялық талдау).

 

ІІІ. ТАЛАПКЕРДІ КЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУ

Өтініш беруші кешенді тестілеуге қатысу үшін Құрманғазы атындағы ҚҰК-ның қабылдау комиссиясына үлгідегідей көрсетілген бланкіге өтініш жазып, тестілеуге ақы төленгені туралы түбіртек тапсырады. Тестілеуге өткізілгенталапкерге фотосуреті бар арнайы өткізу парағы беріледі. Тестілеу келесі пәндер бойынша жүргізіледі:

1. Қазақстан тарихы.

2. Оқу сауаттылығы (өтініш берушінің таңдауы бойынша мемлекеттік немесе орыс тілінде).

 

 


вернуться в альбомы