афиша

Қаржаубаева Сәнгүл Камалқызы

Т Ү Й І Н Д Е М Е


Каржаубаева.jpg      

Азаматтығы: 

Қазақстан 


        Байланысу деректері:


        E-mail: sangul_k@mail.ru;


        Академиялық лауазымы: профессор (ЖАҚ);


Ғылыми дәрежесі: өнертану докторы;


Жоғары білімі туралы дипломда көрсетілген мамандығының атауы және шарт белгі:

«17.00.09 – Өнер теориясы мен таритхы»;

 

Қосымша                           

 

1.БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ,ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):                                                                


1. 1976 - 1980 ж.ж. Қазақстан Республикасы- Абай ат. Қазақпедагогикалықинституты, көркем-суретфакультет;

2.  2002 -2005 ж.ж. Қазақстан Республикасы- Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық институты,  аспирантура.


2. АТАҚТАРЫ, МАРАПАТТАРЫ, СЫЙЛЫҚТАРЫ(ұлттық, халықаралық):


Жыл

Атағының, марапаттың, сыйлықтардың атауы

Ұйым

Ел

2009

ҚазақстанРеспубликасыныңбілім беру ісініңқұрметтіқызметкері

ҚР Білім және Ғылым Министрлігі

Қазақстан

2012

Халықаралық өнер фестивалін өткізуге қатысқаны үшін Диплом

Комитет по культуре Госдумы РФ, академия художеств РФ

Ресей Федерациясы

2014

ЖОО Ұздік оқытушысы

ҚР Білім және Ғылым Министрлігі

Қазақстан

2017

Мәдениетсаласыныңүздігі

ҚР Мәдениет және спорт Министрлігі

Қазақстан


3ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:(ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):

1.1980 г. –Н.В. Гоголь ат. Алматы көркем сурет училище, театр-сәндік бөлімінің кескіндеме және сурет пәндерінің оқытушысы;

2. 1996 г. – Республикалық көркем сурет колледжінің кескіндеме бөлімінің меңгерушісі;

3. 1998 г. –ҚазМКА-ның сценография кафедрасының оқытушысы;

4. 2003 г.–Т.Жүргенов ат. ҚҰӨА-ның сценография кафедрасының доценты;

5. с 2006–Т.Жүргенов ат. ҚҰӨА-ның сценография кафедрасының меңгңерушісі


4. БІЛІКТІЛІКТІ КӨТЕРУ: (МАШЫҚТАНУЛАР, ТРЕНИГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):


1. 4 желтоқсан 2013, Республиканский научно-методический семинар «Инновации в современном художественно-эстетическом образовании» посв. Памяти профессора Б.К. Байжигитова;

2. 8-14 ақпан 2013, Обучающий семинар «Реализация принципов Болонского процесса в Казахстане»;

3. 26 ақпан2014, Лекция профессора университета Гронингена (Нидерланды) Роберта Янца «Инновационный Интернет для науки и образования»;

4. 27 шілде- 5 тамыз 2014, Интенсивный курс «Искусство и наследие» музей Ватикана (Италия, Рим) и Лувр (Франция, Париж);

5. 16 -26 қазан 2015, Научно-практическая стажировка по ознакомлению с системой образования Турции в области искусства. Турция, Стамбульский университет Фатих Султан Мехмет;

6. 22-26 тамыз, 2015 ж., семинар «Венгр – Қазақ мәдени қарым-қатынастары мәнмәтінінде ғылыми білім берудің зерттеушілік мәселелері»  тақырыбындағы көлемі 28 сағатты құрайтын кәсіби семинарға қатысу. Венгрия, Сомбатхей қаласы;

7. 26-28 қараша 2015 ж. «Спектакль спецификасы: сахна айнасы театр кеңістігінің архитектуралықортасы ретінде» тақырыбындағы көлемі 36 сағаттық біліктілік жоғарылату курсы;

8. 23-24 желтоқсан 2015 ж.Successfully completed a professional development seminar by PhD Stephen Mark (Texas A&M University, Austin, USA) in the topic of Comtemporary American Art in the 21st Century;

9. қазан 2016. Мастер-класс художника-стилиста Ламин М. (Lamine M.) в рамках Междуна-родного фестиваля творческой молодежи «ЖасSTAR» при  Фонде Первого Президента РК – Лидера Нации;

10. 28 қараша по 14 декабря 2016.Курсы повышения квалификации и обучение по программе «Организация и планирование научных исследований» профессора Колумбийского университета США Рафисса Абазова в объеме 72 часа, КазНПУ им. Абая;

11. 5 - 25 желтоқсан 2016. Курсы повышения квалификаци и обучение по программе «Традиционный тюркский орнамент: история и современность» кандидата архитектуры Кыргызско-Славянского Государственного университета им. Б.Н.Елицина Мальчика Алексея Юрьевича в объеме 128 часов, КазНПУ им. Абая;

12. 3 науырыз 2017 г. Участие в семинаре-тренинге на тему «Авторское право на интеллектуальную собственность»;

13. 10-14 сәуір 2017 г. Участие в организации и проведении «Неделя науки» на тему «Тенденции развития и смена парадигм науки в сфере культуры и искусства», КазНАИ им. Т.Жургенова;

14. 8.01.2018. – 19.01.2018. Сертификат о повышении квалификации по теме «Менеджмент  в управлении образованием: процессный и системный подходы» 72 сағат;

15. 27 марте 2018 года участвовали в качестве слушателей курса «Технические особенности оборудования ROBE» и «Базовый тренинг MagicQ», проведенного на базе Академии (The courses “Technical Features of the ROBE Equipment” and “Basic MagicQ Training” Match 2018, 36 hours). Подтверждение - сертификат слушателя от ТОО «Самат-Шоу» на 36 акад.часов);

16. June 2018, КазНАИ им.Т.Жургеова. Physical Theatre and Alternative Pedagogy taught by specialists from the United States of America Coastal Carolina university, Conway, South Carolina.


5. КӘСІБИ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУЫ/МҮШЕЛІГІ:


1. 1990 –КССРО Суретшілер одағының мүшесі;

2. 2010 –Қазақстан Театр қайраткерлер одағының мүшесі;

3. 2012 –(PhD) мамандығы 6D040000-«Өнер» бойынша Диссертациялық кеңесінің төрағасы.


6.a) ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ(ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):


#

                                                Жарияланымның атауы

Басылымның атауы

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалаларды, монографиялардағы бөлімдерді, тарауларды жариялау:

1.

Монография «Қазақстан сценографиясы: теория және практика»

Алматы, ИП Уатханов А.Ф., 2015. - 242 с.

2015

Көмекші оқу құралдары, оқулықтар:

1.

Оқулық«Бейнелеу сауттылығының негіздері (станокты кескіндеме техникасы және технологиясы)» «Кәсіптік білім» сериясы

Астана: Фолиант, 2010 – 272 с. (17 п.л.)

2010

 

 

Оқуқұралы«Театр киімінің композициясы костюма»     

Алматы: ИП Уатханов А.Ф.,2015. - 80 с.

2015


b)РЕЦЕНЗИЯЛАНАТЫН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:


#

Жарияланымның атауы

 

 

Басылымның атауы, ISBN, орны, жылы

 

Рецензияланатынжурналдардағы жарияланымдар

ҚР БҒМ БҒСБК, РФЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1.

Traditional Culture and Up-to Dateness SPACE INTERACTION: Artistic and Cultural Processes in Kazakhstan

International Scientific Conference tradition and Reform 2nd edition. Social Reconstruction of Europe 2013 (Bucharest, Romania. 7-8 November 2013) – Р. 217-220

(Thomson ReutersWeb of Science) Lumen research Center in Social and Humanistic Sciences. www.edituralumen.ro ISBN 978-88-7587-694-4

 

2.

Traditions of Theatrical Art in the Space of Nomadic Culture of the Kazakhs

International Scientific and Technical Congress «World Academy of Science, Engineering and Technology», March 05-06, 2013 Dubai, UAE - P. 53-58  

Scopus

www.waset.org)ISSN 2010-3778

 

3.

Kazakh theatrical tradition and succession of Eurasian culture

Всемирная электронная конференция, 2013 «Proceedings of World e-Conferences on Advances in Science and Technology», Amsterdam, Netherlands, 12-13th June 2013. - P. 23-29

Scopusmailto:info@conferences.standart.org□ 

4.

Феномены казахской культуры

Электронный журнал Российской академии естествознания «Современные проблемы науки и образования» (№1, 2012)

www.science-education.ruhttp://vak.ed.gov.ru). 

 

ВАК РФ

ISSN 1817-6321

5.

Культурные доминанты и эстетика казахского театрального искусства

«Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Международный научно-популярный журнал. - Астана, №3 (46) 2017. – с. 31-34.

 

 

ККСОН МОН РКISSN 2073-333X

7. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ (2010 - 2016):


#

Конференцияның атауы

Name of the conference

Ұйымның атауыName of the organization

Ел

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және жоғары оқу орны ішілік):

1.

Poetics and spirituality in creativity of Gulfajrus Ismailovа

«Хабаршы-Вестник» КАЗНПУ им. Абая / Серия «Художественное образование: искусство-теория-методика» №3(48), -  с.-105-108

Алматы, РК

2016

ҚР (Республикалық, халықаралық)

1.

Poetics and spirituality in creativity of Gulfajrus Ismailovа

«Хабаршы-Вестник» КАЗНПУ им. Абая / Серия «Художественное образование: искусство-теория-методика» №3(48), -  с.-105-108

Алматы, РК

2016

ТМД елдері:

1.

Искусство сценографии в традиционной казахской культуре

Сб. науч. статей Международной заочной научной конференции «Музыкальное и художественное образование: Опыт, традиции, инновауции» Выпуск 1. Чувашский государственный университет им. И.Я. Яковлева,. С.-132-136.    ISBN 978-5-88297-323-9

Чебоксары, Россия

2016

Алыс шетел:

1.

Esthetic aspects of scenography of the Kazakh theater

Материалы международной научной конференции «Научные горизонты». - - С. 20-24.

Sheffield, England

(30.09.2015-7.10.2015)


8. ҒЫЛЫМИ ЫНТАЛАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАЛАРЫ):  


Ғылыми ынталары: театр өнері, сценография, бейнелеу өнері, дизайн, суалет өнері және музыка.


9. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ:


Шет тілдерін білемін□                                     Шет тілдерін білмеймін□

Шет тілдерін білетіндер үшін:


Тіл

Деңгейі

Деңгейі белгіленсін (√)

Сертификат болған кездеIELTS/TOEFLбалдарын және т.б. көрсетіңіз

Ағылшын

Бастаушы/beginning

*

 

неміс

Орта/Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

 

Озық/Advanced

 

 

 

Кәсіби/Academic writing