афиша

Қожамжарова Күләш Өмірзақовна

Т Ү Й І Н Д Е М Е
Кожамжарова.jpg   Азаматтығы:  Қазақстан

   Байланысу деректері:


   E-mail: kulyash.kozhamzharova@mail.ru;  o.kuliash@gmail.com;


   Академиялық лауазымы: аға оқытушы;


  Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі;


Жоғары білімі туралы дипломда көрсетілген мамандығының атауы және шарт белгі:

"Педагогика и психология".


Штаттық                            

 

1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):                                                               


1. 2014-2017 жж. Қазақстан Республикасы – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетініңPhDдокторантурасы,«6D010300 – Педагогика және психология» мамандығы бойынша;

2. 2011-2013 жж. Қазақстан Республикасы– Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, «6D010300 – Педагогика және психология» мамандығы бойыншамагистратура;

3. 1997- 2011 ж.ж. Қазақстан Республикасы–әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, аспирантура;

4. 1983-1987 ж.ж. Қазақстан Республикасы–Қазақ қыздар педагоикалық университеті, педагогика и психология факультеті.


2. АТАҚТАРЫ, МАРАПАТТАРЫ, СЫЙЛЫҚТАРЫ (ұлттық, халықаралық):

  

Жыл

Атағының, марапаттың, сыйлықтардың атауы

Ұйым

Ел

2014

Құрмет Грамотасы

ҚР БжҒМ

Қазақстан

2017

Алғыс хат

ҚР БжҒМ

Қазақстан

 

3. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:(ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):


1. 1988 – 1992 Алматы қаласындағы №62 бала-бақшаның тәрбиешісі;

2. 1992-1995жж.Алматы қаласындағы №1 педагогикалық колледждің оқытушысы;

3. 1995 -2002 жж.С.Ж.асфендияров атындағы медициналық университет – аға оқытушы;

4. 2003 жылдан осы уақытқа дейін – музыкалық білім және педагогика кафедрасының аға оқытушысы.


4. БІЛІКТІЛІКТІ КӨТЕРУ: (МАШЫҚТАНУЛАР, ТРЕНИГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):


1.  02 сәуір –28 сәуір 2018ж.,ҚР ЖОО оқытушыларының біліктілігін жетілдіру(240с.), «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы, ҚР Білім беру жүйесінің жетекші және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру республикалық институты, сертификат № 0124059;

2. мамыр, 2017, «Самоубийства среди молодежи: превенция, интервенция, поственция», Университет наук о здоровье, Каунас, Литва; С.Ж.асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қ.;

3.  27 қараша - 14 желтоқсан 2017 ж., Санкт-Петербург психология және әлеуметтік жұмыс мемлекеттік институты, «Техники когнитивно-поведенческой терапии в практике работы психолога»,36 с., куәлік № 7827 00146938, Россия;

4.  21 сәуір – 14 мамыр 2016ж., «ЭКОМЕН» Таллиннэкономика институты,«Базовые навыки семейной психотерапии», 2 кредит. Таллинн, Эстония;

5. қараша, 2016 ж. «Управляй стрессом с оптимизмом», профессор Конрад Решке, Лейпциг университеті, 72 с.;

6. 21 қараша, 2016 ж.– желтоқсан, 2016 ж. Коммуникативтік дағдылар оқытушысы,108 с. ҚР ДСМ Қазақ медициналық үздіксіз білім университеті;

7. сәуір –мамыр 2016 ж. Базовые навыки семейной психотерапии, Таллинн, Эстония;

8. қазан, 2016 – сәуір, 2017, Ново Нордиск компаниясымен бірлескен халықаралық жоба: «Внимание: диабет рядом»;

9. 2015 ж. «15 жастан 19 жасқа дейінгі қызылшадан қосымша иммундауды ұйымдастыру және жүргізу» атты Республикалық семинарға қатысушы, «Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг жөніндегі ғылыми-практикалық орталық»;

10. тамыз, 2015 ж. Студенттер арасында өзін-өзі өлтіруді бағалау және алдын-алу. «Golden Grain» қоғамдық қоры, Гонконг әлеуметтік жұмыс қызметімен бірлескен жоба (ҚХР), Алматы қ;

11. желтоқсан, 2015ж. «SchulpsychologischeBeratung: TheorieundPraxis», 72 с. Лейпциг, Германия;

12. қараша, 2014 – маусым, 2015 ж. Отбасы істері жөніндегі Испан институтымен халықаралық ынтымақтастықта отбасылық істер бойынша мамандарға арналған білім беру бағдарламасы» жобасы, Наварра қ., Испания.


5. КӘСІБИ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУЫ/МҮШЕЛІГІ:     


1. 2017ж.–ҚР транзактылық анализды дамытуқоғамыныңКеңес мүшесі.


6. a) ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ(ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):

     

#

Жарияланымның атауы

Басылымның атауы

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалаларды, монографиялардағы бөлімдерді, тарауларды жариялау:

1.

Children, spolit that vechile of prop-action, features adaptation of potentially-psycholoical

Журнал "European Journal Of Natural History"

№6, 2014

 

Көмекші оқу құралдары, оқулықтар:

1.

Жолсілтеме: «Педагогика» пәні бойынша.

I Басылым. Дидактика

Оқу-әдістемелік құрал

Құрманғазы атындағы ҚҰК, 2012.– 56 б.

2

Интеграция негізінде оқытуды ұйымдастыру (орта және жоғары мектеп тәжірибесінде).

Оқу-әдістемелік құрал

Алматы, 2015. 132 б.

 

b)РЕЦЕНЗИЯЛАНАТЫН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

 

#

Жарияланымның атауы

 

 

Басылымның атауы, ISBN, орны, жылы

 

Рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар

ҚР БҒМ БҒСБК, РФ ЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1.

К вопросу психологического сопровждения развития личности будущих педагогов

 

Вестник КазНПУ имени Абая,

серия «Психология» – Алматы, 2016. - №4 (49). – 174 стр., -41-46с.

 

 

2.

Psychological assistance of communicative competence development in a prospective specialist in the conditions of pedagogical and medical universities

Espacios (ISSN07981015-Venezuela-Scopus), 1education, 796107Vol. 38 (Nº 25) Year 2017.

E-SdPTCONICIT - Espacios (ISSN07981015-Venezuela)

 

Scopus

3.

Experimental research of psychological follow-up of communicative competency development in higher education institutions

Academia Brasileira de Ciências // An. Acad. Bras. Ciênc.  vol.89  no.4  Rio de Janeiro Oct./Dec. 2017

□ Scopus

4.

«Рsychological assistance of communicative competence development in a prospective specialist in the conditions оf

Pedagogicaluniversity»

Научно-методический журнал

«Педагогика и псхология», 2017, №3, выпуск 32. С. 71-78

 

7. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ (2010 - 2016):

 

#

Конференцияның атауы

Name of the conference

Ұйымның атауыName of the organization

Ел

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және жоғары оқу орны ішілік):

1.

«Дублинские рамки проектирования содержания образования при формировании Рабочего учебного плана: из опыта профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов»

 

Учебно-методическая конференция «Практика совершенствования учебного процесса и содержания образования: современные тренды»,

г.Алматы, КНК имени Курмангазы

3 наурыз 2017ж.,

ҚР (Республикалық, халықаралық):

1.

«Модель психолого-педагогическогосопровождения развития личности будущего педагога»

 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан

 

РК

15.15.2016

2

Компетентностный подход к формированию конкурентоспособности выпускников педагогических вузов.

Международная научно-практическая конференция «Психология в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее».

РК

2015

3

Семейные отношения как показатель развития тревожности в младшем школьном возрасте

Международная научно-практическая конференция «Психология в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее»

РК

2013

4

Роль социально-психологических факторов в формировании профессионального стресса у ППС КазНМУ им.Асфендиярова

Международная научно-практическая конференция «Психология в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее»

РК

2013

5

«Воровство как вид девиации среди детей»

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы практической психологии»

РК

2012

Алыс шетел:

1.

«Современные тенденции в науке и образовании»

Болгария

г. София

10 июня 2017г

2.

«Проблемы психолого-педагогического сопровождения развития психологической компетентности будущих педагогов».

Чехия

г. Прага

22.09.2017г


8. ҒЫЛЫМИ ЫНТАЛАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАЛАРЫ):  

 

Ғылыми зерттеулер бойынша қызығушылықтар ауқымы: тұлға дамуын психологиялық тұрғыдан сүйемелдеу, оқу және кәсіби іс-әрекетті ынталандыру, қарым-қатынас психологоиясы.

 

 9. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ: 


Шет тілдерін білемін□                                        Шет тілдерін білмеймін□

Шет тілдерін білетіндер үшін:

 

Тіл

Деңгейі

Деңгейі белгіленсін (√)

Сертификат болған кездеIELTS/TOEFL балдарын және т.б. көрсетіңіз

Ағылшын

Бастаыуш/beginning

*

 

 

Орта/Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

 

Озық/Advanced

 

 

 

Кәсіби/Academic writing