афиша

Садыкова Анель Болатқызы

Т Ү Й І Н Д Е М ЕСАДЫКОВА АНЕЛЬ.jpg   Азаматтығы:  Қазақстан


    Байланысу деректері:


    E-mail: 27_anelya@mail.ru;


   Академиялық лауазымы: оқытушы;


Ғылыми дәрежесі:  педагогика және психология магистрі;


Жоғары білімі туралы дипломда көрсетілген мамандығының атауы және шартбелгі:

19.00.09 – психология  "6M010300".

 

Штаттық                            

 

1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):                                                               


1. (1997- 2001), Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің психологиялық-педагогикалық факультеті

2. (2005-2008) Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, аспирантура;

3. (2011-2013) ж. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, магистратура;


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ: (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):

1. 2003-2006 жж.), №23 мектеп-гимназиясында мектеп психологы;

2. (2006-2010), ҚазҰПУ психологиялық пәндер оқытушысы. Абай, студенттік практиканың кураторы;

3. (2010 ж.) Психолог, АИК колледжі;

4. (2013), SPbGUP-дағы психологиялық-педагогикалық пәндер оқытушысы (Алматы филиалы);  

5. (2008 жылдан 2016 жылға дейін) Абай атындағы ҚазҰПУ психология институтының психологы Н.А.;

6. (2016), Туран университетінде сағаттық мұғалім;

7. 2014 жылдан бастап «Әзірлеу әдеті» фестивалінің ұйымдастырушысы және бапкері;

8. Қазақстандағы мұғалімдер мен психологтар үшін түрлі IPC курстарында маманға бару. ҚазҰПУ-дың 6 ғылыми жобасына қатыстым. 

Абай және ҚР БҒМ.9. 2016 ж. қыркүйек айынан - музыкатану және менеджмент факультетінің деканы.


3. БІЛІКТІЛІКТІ КӨТЕРУ: (МАШЫҚТАНУЛАР, ТРЕНИГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):

Халықаралық психология ғылымдары академиясының (Алматы) тренингтері келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

• Вильнюстегі Гуманитарлық және экзистенттік терапия институтымен бірлесіп «Экзистенциалдық тәжірибе топтары»;

• «ТОТ» бағытындағы модульдер - тренерлер үшін тренингтер;

• «Интегративтік арт-терапия» бағыты бойынша модульдер; (психосоматика, отбасылық терапия)

• Трансперсональды психология бойынша модульдер (Persona, Transpersona, Intrerpson) тренер проф. Козлов В.В.

• «Жазғы психологиялық мектеп» модулі;

·      Халықаралық психология ғылымдары академиясының (Санкт-Петербург) оқу-тәжірибелік семинары Қиыр Шығыстағы Практикалық Психология және Психотерапия Институтымен бірге "Архетипические образы и символы. Современные проективные методы работы. Карты снов и фантазий С.Каплан-Уильямса. Архетипы и символы женственности. цикл 3 ч.1"


Тренинг OPPL - Бүкілресейлік кәсіби психотерапиялық лигасы:


«НЛП және психосинтез негізінде психологиялық кеңес берудің негіздері» оқу бағдарламасы
• «Практикалық психология және валеология» оқу бағдарламасы
• Полимодальды жедел психотерапия; авторы Катков А.Л.
• Полимодальдық психотерапия ауыр және созылмалы ауру авторы Катков А.Л.
• Иррационалды сұранысқа ие клиенттердің полимодальдық психотерапиясы.

Каталитикалық-шығармашылық психотерапия қоғамының халықаралық сертификаты:

• отбасымен жұмыс істеу символы - алдыңғы кезең


Қазақстандық қарқынды NAPK тренингтері:

• «К.Роджерстің клиенттерге бағытталған көзқарасы»

• «Ертегі терапиясы»

• «Отбасылық гестальт терапиясы»

• «Symboldrama»

• Халықаралық дифференциалды психология институтының курсы, Берлин, «Білімдегі инновация»

Орталық Азиядағы Р.Штайнердің педагогикасы бойынша семинарлар (2010, 2013, 2013, 2016, 2017, 2018)


4. a) ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):


#

                                  Жарияланымның атауы

Басылымның атауы

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалаларды, монографиялардағы бөлімдерді, тарауларды жариялау:

Тренинговые программы для исследования личности студентов образовательном процессе.

Улағат

Алматы Вестник КазНПУ им.Абая

серия психология №4 2010 (14 стр.)

Технологии тренинга в работе с субъектами образовательного процесса. (8 стр.)

Улағат

Алматы Журнал «Педагогика и психология» №4 2010

Методы психологического просвещения как функции психологической службы в вузе.

Улағат

Алматы Журнал «Педагогика и психология» посвященный  1 педагогическому форуму, Октябрь 2011 г

Психологическое просвещение в вузе

Улағат

Алматы Сборник по материалам к 1 педагогического форума. Тезисы, Октябрь 2011 г

Роль психологического просвещения в развитии интеллектуально-творческого потенциала в современном вузе.

Улағат

Вестник КазНПУ Серия «Психология» №2(31) 2012 г. Алматы 

19-26, 8 стр., 0,5 п.л.

К вопросу о развитии творческой интеллектуальной личности

Соавторы Намазбаева Ж.И. Каракулова З.Ш.

Вестник КазНПУ Серия «Психология» №2(31) 2012 г. Алматы 

Экспериментальное исследование психологического здоровья учащейся молодежи 

ИЗДАТЕЛЬСТВО СГУ

Соавторы Намазбаева Ж.И.

 Журнал «Психология обучения» вып.№ 02.2012, 46-54, 9 стр. 0,5 п.л.

РИНЦ 0,097

Психологические аспекты национального воспитания студенческой молодежи

ИЗДАТЕЛЬСТВО СГУ

Намазбаева Ж.И.

 Журнал «Психология обучения» вып.№ 08.2012, 12 стр. 0,8 п.л.

РИНЦ 0,122

Экспериментальное исследование образа мира студентов с помощью проективных методов 

ИЗДАТЕЛЬСТВО СГУ

Журнал «Психология обучения» вып.№

вып.№ 03.2013 60-69

10 стр. 0,6 п.л.

РИНЦ 0,0157

 Методический комплекс методик, методов, технологий

Вестник КазНПУ им.Абая Серия «Психология» №2, (спецвыпуск) Алматы, 2013, 89-102 , 14 стр. 0,9 п.л.

Исследование образа мира студентов с помощью личностно-ориентированных  методов

Вестник КазНПУ им.Абая Серия «Психология» №3(36), Алматы, 2013, 16-25, 10 стр.

0,7 п.л

Theoretical and practical content of the educational process psychologization

Вестник КазНПУ им.Абая Серия «Психология» №4 (37), Алматы, 2013, 136-140

5 стр, 0,5 п.л

Социально-психологический тренинг «Трансформация цели» в условия психологического обеспечения образования»

Вестник КазНПУ им.Абая Серия «Психология» №№1 (38), Алматы, 2014, 74-85

12 стр 0,8 п.л.

Обучающие программы по

развитию личности субъектов

образования на основе

использования

инновационных психотехнологий

Журнал Вестник серия «Психология» №3, 2015г. с.3-110,

Комплексный подход к семейному воспитанию через повышение

социально-психологической

компетентности и культуры в обществе

Республиканский научно-практический журнал «Семейное воспитание» 62-62

3 стр.

0,4 п.л.

Исследование психологического обеспечения образовательной системы в Казахстане

СГУ

Психология обучения №03,2015 Москва

 Создать условия

28 ноября 2017 г. Юридическая газета № 92 (3191) от 28.11.2017 г. Публикация интервью с Садыковой А.Б.

«Эмоциональное выгорание»

Март 2018

журнале ЗОЖ.кз

Исследование адаптации и самореализации субъектов образования в Казахстане посредством психологического обеспечения их имиджа

СГУ

Психология обучения №05,2018 Москва

Көмекші оқу құралдары, оқулықтар:

1.

«Психологические тренинги в учебно-воспитательном процессе» (39 стр. глава 1)

Учебное пособие, 2010

Психологические основы работы наставника в современном вузе

Учебное пособие, 2011

Психологические основы развития творческой интеллектульной личности в образовательной среде.»

Монография – Алматы: - изд-во “ УЛАҒАТ” , 2012, 14,5 п.л.

Соавторы Пралиев С.Ж. Намазбаева Ж.И., Каракулова З.Ш.

Технология психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса»

Учебно-методическое пособие. – Алматы: - изд-во “ УЛАҒАТ” , 2012, 12,5 п.л.

Соавторы Намазбаева Ж.И., Каракулова З.Ш.

Психологические основы работы наставника в современном вузе

Учебно-методическое пособие. – Алматы: - изд-во “ УЛАҒАТ” , 2012, 13 п.л.

Соавторы Намазбаева Ж.И., Сейдуллаев К.Б., Исабекова Т.Ш.

Развитие личности в процессе психологизации современного образования.

Алматы: Издательство «Ұлағат» КазНПУ им.Абая, 2013,

- 272 с.

17 п.л.

Намазбаева Ж.И., Каракулова З.Ш., Сейдулаев К.Б.

Развитие творческой интеллектуальной личности.

Учебно-методическое пособие. – Алматы: - изд-во “ Улағат”, 2013, -

120 с.

8 п.л.

Шығармашыл

интеллектуалдық тұлғаны

дамытудың

этнопсихологиялық

аспектілері

Учебное пособие изд. «Ұлағат» Алматы, 2014, 137 с. 8,6

Соавторы Пралиев С.Ж., Намазбаева Ж.И. , Исабекова Т.Ш.,

Научно-практические основы

психологического

обеспечения современного

образовательного процесса

Монография Алматы, изд. «Ұлағат» КазНПУ им.Абая, 2014, - 170 с. 10,6 Намазбаева Ж.И.

«Инновационные

психотехнологии и

обучающие психологические

программы»

«Ұлағат» КазНПУ им.Абая, 2018

Намазбаева Ж.И.пособие совместно с кафедрой ЮНЕСКО систематизированы методические рекомендации по проблемам внедрения инновационных технологий в вузе.


5. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ (2010 - 2016):

#

Конференцияның атауы

Name of the conference

Ұйымның атауы Name of the organization

Ел

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және жоғары оқу орны ішілік):

1.

Здоровьесберегающие технологии в образовательной среде

65-72, 7 стр.

0,4 п.л.

 

Республиканский научно-практический семинар «Психология здорового поколения»

Казахстан Петропавловск

25-26 апреля 2013

ҚР (Республикалық, халықаралық):

Творческое развитие личности средствами инновационных психотехнологий

134-136

3 стр 0,4 п.л

 

Республиканская научно-практическая конференция «Психологическая наука и практика как основа успешного развития современного общества»

Казахстан

16 мая 2014,

 

Психологическое обеспечение личностного роста преподавателя Вуза

стр. 500-504

5 стр.

0,3 п.л

Соавтор Абсатова М.А

 

Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные модели социальной модернизации в условиях форсированного индустриально-инновационного развития государства»               

Казахстан

08.11. 2012

Алыс шетел:

Theoretical and practical content of the educational process psychologization 80-83

4 стр

0,4 п.л.

Международная научно-практическая конференция.

Прага

2014

Методологические основания терапии искусством в психотехнологиях личностного развития субъектов образования.

 

Международная научно-практическая конференция. Актуальные проблемы современных наук

Польша

07-15 июня 2015.

Практический семинар «Творческая активность и психогигиена личности в целеполагании» стр.13, 0,2

Международная научно-практическая конференция. Наука и цивилизация.

Великобритания.

30.01-07.02.2015г.

 

Социально-психологический тренинг коммуникативной компетентности «Этнокультурная толерантность, конфликты и творчество» стр.3

 

 

Международная научно-практическая конференция. Современные научные достижения.

Чехия

27.01-05.02.2015г.

 


6. ҒЫЛЫМИ ЫНТАЛАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАЛАРЫ):


Дифференциалды және педагогикалық психология, дамудың отбасылық психологиясы, проективтік, жеке бағдарланған әдістер, инновациялық психотехнологиялар, танымдық стильдер (танымдық белсенділік), әлем бейнесі, әлеуметтік-психологиялық тренингтер, Юнгтін аналитикалық психология арт-терапия, соционика, символдрама.


7. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ:


Шет тілдерін білемін □                                    Шет тілдерін білмеймін □

Шет тілдерін білетіндер үшін:


Тіл

Деңгейі

Деңгейі белгіленсін (√)

Сертификат болған кезде IELTS/TOEFL балдарын және т.б. көрсетіңіз

Ағылшын

Бастаушы/beginning

 

 

 

Орта/Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

*

 

 

Озық/Advanced

 

 

 

Кәсіби/Academic writing