афиша

Бердібай Айжан Рахманқұлқызы

Т Ү Й І Н Д Е М Е 


Бердібай Айжан.jpg  Азаматтығы: ҚР;

   Байланыс мәліметтері:

   E-mail: (корпоративный для штатных преподавателей,  личный е-mail для совместителей) a.berdibay@mail.ru;

   Академиялық лауазымы: доцент; 

   Ғылыми дәрежесі: Өнертану ғылымдарының магистрі «6М040100-Музыкатану»

   Диплом-ЖООК-М № 0051728

  «6D041600 –Өнертану» мамандығы бойынша Философия  докторы PhD

 Диплом FD №0001974;      

Жоғары білімі туралы дипломында көрсетілген мамандығының атауы мен нөмірі (шрифты): 

«Музыкатанушы, оқытушы» Диплом үздік белгімен. Г-1 № 212124, Тіркеу№4552;

 

Қызметкер                         қоса қызыметкер

 

1. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:  (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):  

1.Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы: оқытушы-1993;

2. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы: аға оқытушы-1998;

3. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы: доцент-2018;


2. (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ) БАСЫЛЫМДАР: 

 

#

                                                                                        Басылым атауы

Баспаның аты

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Оқу әдістемесі, оқулық:

1

5В040100«Музыкатану» мамандығына арналған «Қазақ музыкасының тарихы» Типтік бағдарламасы (Ә.С.Сабыровамен бірлестікте)

Алматы-2013.-Құрманғазы атындағы ҚҰК типографиясы

2

5В040200«Аспапатық орындаушылық», 5В040300 «Вокал өнері», 5В040400 «Дәстүрлі  орындаушылық», 5В040500 «Дирижерлау» мамандыұтарына арналған «Қазақ музыкасының тарихы» Типтік бағдарламасы (Ә.С.Сабыровамен бірлестікте)

Алматы-2013.-Құрманғазы атындағы ҚҰК типографиясы

3

5В040100«Музыкатану» мамандығына арналған «Музыкалық фольклор шығармаларын талдау» Типтік бағдарламасы (Б.И.Қарақұловпен бірлестікте)

Алматы-2013.-Құрманғазы атындағы ҚҰК типографиясы

4

5В040100«Музыкатану» мамандығына арналған «Өндірістік практика» Типтік бағдарламасы (Б.И.Қарақұловпен бірлестікте)

Алматы-2013.-Құрманғазы атындағы ҚҰК типографиясы

5

5В040100«Музыкатану» мамандығына арналған «Музыкалық-тарихи және музыкалық-теориялық пәндерді оқыту әдістемесі» Типтік бағдарламасы   (Л.Ю.Зыкова және Т.Ө.Оспановамен бірлестікте)  

Алматы-2013.-Құрманғазы атындағы ҚҰК типографиясы

6

6М040100«Музыкатану» мамандығына арналған «Қазіргі кезең композициясының теориялық  проблемалары»Типтік бағдарламасы (Г.Қозыбақовамен бірлестікте)

Алматы-2013.-Құрманғазы атындағы ҚҰК типографиясы

7

5В040100«Музыкатану» мамандығына арналған «Қазақ музыкасының тарихы» Типтік бағдарламасы (Ә.С.Сабыровамен бірлестікте)

Алматы-2016.-Құрманғазы атындағы ҚҰК типографиясы

8

5В040200«Аспапатық орындаушылық», 5В040300 «Вокал өнері», 5В040400 «Дәстүрлі  орындаушылық», 5В040500 «Дирижерлау» мамандыұтарына арналған «Қазақ музыкасының тарихы» Типтік бағдарламасы (Ә.С.Сабыровамен бірлестікте)

Алматы-2016.-Құрманғазы атындағы ҚҰК типографиясы

9

5В040100«Музыкатану» мамандығына арналған «Музыкалық-тарихи және музыкалық-теориялық пәндерді оқыту әдістемесі» Типтік бағдарламасы   (Л.Ю.Зыкова және Т.Ө.Оспановамен бірлестікте)  

Алматы-2016.-Құрманғазы атындағы ҚҰК типографиясы

Әдістемелік құрал , материалдары:

1.

Қазақтың дәстүрлі әндерін зерттеу мәселелері.Оқу құралы

Алматы.2014-90с. Типография «ИП Е.В.Волкова».8 б.т.

Басқа (атап өтіңіз):

1.

Күйші тағдыры

«Ақтөбе» газеті, 28 сәуір 2011,0,4 п.л.

2.

Жаяу Мұса әндеріндегі қазақ-татар музыкалық-поэзиялық байланыстар

Консерваторияның 65 жылдығына арналған материалдар жинағы.

0,6 б.т.-2012-63-73 б.б.

b) Басылымдағы журналдарды рецензиалау: 

#

Басылым атауы

 

 

Баспаның аты, ISBN, орны, жылы

 

Басылымдағы журналдарды рецензиялау

ККСОН

 ҚР БЖҒМ, ВАК РФ

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

Жаяу Мұса әндері құрылымдарының алуантүрлілігі- ұлтаралық өзара сабақтастық нәтижесі

ПМУ хабаршысы. Ғылыми журнал. Филологиялық серия. №1 (2016) Павлодар.

□ 

+

2

SOME ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF THE FOLKLORISM: SYMPHONIC KUY AND ITS GENESIS AND TYPOLOGY Kokisheva Marlena* , Aizhan Berdibay* , Bekmoldinov Nartay**, Duisengaliyeva Venera*** and Begalinova Gulnar****

Man In India, 96 (11) : © Serials Publication Р. 4607-4623s.

+□ 

3

О  музыкально-поэтических формах песен  Абая Кунанбаева

Известия АН РК 2017,№2. С.174-180 

□ 

+□

4

О некоторых принципах образования музыкально-поэтической структуры казахских традиционных песен 20-30-х г.г. ХХ века.

Наука и жизнь 2017,№2 (44), 253 с. С.59-63

□ 

+□

5

Композитор Б.Байқадамов әндеріндегі  ұлттық музыкалық- поэзиялық  шығармалырының құрылымдық типтері ( в соавторстве с Мұхамбетжановым Ш.)

Инновациялық үдерістер: мәдениет пен өнер дәстүрлері және қазіргі заманғы қалпы: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. -Алматы: Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясы, 2015.

□ 

+□

 

3. Конференцияларға қатысулары (2010 - 2016):

 

#

Конференцияның атауы


Мекеме атауы


Елі


Күні


1

2

3

4

5

ҚР (Республикалық, халықаралық):

 

Көпқырлы дарын (Орыс тілінде)

 

Б.И.Қарақұловтың 70 жылдығына арналған Дөңгелек үстел материалдары. Алматы, «LEM баспасы»2012, 11-22 б.б.

ҚР

ISBN978-601-239-220-3

 

«Жыр» өлшеміндегі түркілік ғұрыптық нұсқалардың өлеңі  мен дыбыс биіктігінің ырғағы/- 0,9 б.т. (Орыс тілінде)

В.Радловтың 125 жылдығына арналған Интернет-конференция

РФ

21-22 наурыз 2012 ж.

 

М.Төлебаевтың «Мақпал»  ән жинағы және ұлттық этномузыкатанудың көкейкесті мәселелері-0,6 б.т.

М.Төлебаевтің 100 жылдығына арналған ғылыми-. ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, Алматы, 2013 85-92 с.с. ISBN978-601-7232-51-1

ҚР

13 наурыз,2013

 

Қазақ күйлерінің ұлттық дәстүрлі әндерге ықпалы туралы («Қайырма» бөлімінің мысалында)-орыс тілінде

«Дауыстан-аспапқа: түркітілді әлемнің дәстүрлі мәдени мұрасындағы дыбыс феномені». «Түркітілдес әлем музыкасы»зерттеу тобы 5-ші симпозиумының материалдары. Алматы, 21-23 сәуір,2016ж.-374 б. ISBN978-601-7848-05-7

ҚР

21-23 сәуір,2016ж.-

Электронды түрде конференциялар бойынша бейне материалдар, сондай-ақ электрондық сілтемелерді, фотосуреттерді өтінемін елестетіп көріңізші.

 

4. ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ: 

ЖЫЛЫ

Зерттеу жұмысының тақырыбы

ЖОО/мекеме

Грант болған жағдайда (ҚР БҒМ, Erasmus Mundus  және т.б.) бағасы мен шығуын көрсету

нәтижесі

1

2

3

      4

      5

2014-2017

ҚР ҰҒА академигі Рахманқұл Бердібайдың зерттеулеріндегі түркілік және этнопедагогикалық тәрбие әлеуеті»(грантқа қатысушылармен бірлестікте. Грант жетекшісі Камалкызы Ж.)

.  МКТУ им.Ясауи

ҚР БҒМ

Р.Бердібайдың зерттеген салаларының бірі-қазақтың дәстүрлі әндерінің музыкалық тілі және құрылымына байланысты мақалалар

 

5. Ғылыми ізденомі  (іздену аймағы): 

Еркін нысанда қысқаша баяндап беріңіз:  

1.Қазақ музыкасының тарихы және теориясы. Оның ішінде әсіресе : қазақтың дәстүрлі әндері мен речитацияларының музыкалық-поэзиялық құрылымы

2.Түркітілдес елдер  дәстүрлі музыкалық-поэзиялық мәдениетіндегі нұсқаларды өзара салыстыру

3.Кеңес дәуірі ұлттық композиторлар шығармаларындағы дәстүр сабақтастығы.

 

6. Шет тілдер меңгеруі:


Шет тілдерін білемін +□                                   шет тілдерін білмеймін □


Шет тілдер білетіндерге:

 

Тіл

деңгеі

Деңгейін белгілеу (√)

Сертификат болған жағдайда IELTS/TOEFL және т.б. балдарын көрсету

 

Бастауыш /beginning

 

 

Ағылшын

Орташа /Pre-Intermediate

+

 

 

Жалғастырушы /Intermediate

 

 

 

Озат /Advanced

 

 

Қазақ, орыс

Кәсіби /Academic writing

+