info@conservatoire.kz

афиша

Aлтайбаева Шолпан Жүсiпбайқызы

Т Ү Й І Н Д Е М Е


Алтайбаева.jpg  Азаматтығы: Қазақстан Республикасы


   Байланыс мәліметтері:


         E-mail: sholpan2502@mail.ru;


        Тел. моб.: 8777 174 74 17;


Академиялық лауазымы: доцент;


Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарынын кандидаты;


Жоғары білім туралы дипломда көрсетілген мамандық атауы мен шифры: 

«Диплом Э № 173500 Алматы шет ел тiлдерi педагогикалық институты (АПИИЯ);  

Мамандығым:  «орта мектебiнде француз тiлiн оқытушы». (1965-1970);


Штаттық +                                                         Қоса атқарушылық □

 

1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ,ЕЛІ, ОҚУ ОРНЫ):

2. Диплом Э № 173500 Алматы шет ел тiлдерi педагогикалық институты (АПИИЯ).  Мамандығым - «орта мектебiнде француз тiлiноқытушы ». (1965-1970)

3. АПИИЯ жанындағы 2-жылдык Жоғары педагогикалық  курстар. Мамандығым – «жоғары оқу орнында француз тiлiн оқытушы»   (1972-1974)

4. АПИИЯ жанындағы аспирантура (1976-1979).

5. Ақпан 1986 ж.  –кандидаттық диссертациямды Ленинград Мемлекеттiк Университетте  қорғадым. Мамандығым – 10.02.19 – жалпытiлбiлiмi, психолингвистикажәнесоциолингвистика.  


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:(ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):

1. 02/ 2010 – бүгінгі күнге дейін   – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы.  СГД кафедрасынын доценты. Итальянжәнефранцузтілдеріноқытушылық.

2.  08/ 2010 – 05/ 2011 – Қазақстан Республикасы  Президентi жанындағы Менеджмент, экономика және болжам институты (КМЭБИ)–Француз тiлiн оқытушы.

3. 03/ 2006 – 09/ 2009   - француз-қазақбiрге кәсiпорын  «КАТКО» - Аудармашы.

4. 07/2006 – 12/ 2006   - КР  СыртқыIстер Министрлiгi жанындағы «Дипломатический курьер – Дипломатия жаршысы»журналының корректор – редакторы.

5. 12/ 1993 – 03/2005 - Қазақстан Республикасында француз банк «СОСЬЕТЭ ЖЕНЕРАЛЬ» («СЖ») өкiлдiгi

6. 06/ 1998 – 03/ 2005Қазақстан Республикасында  «СОСЬЕТЭ ЖЕНЕРАЛЬ» өкiлiнің орынбасары

7. 11/1995 – 06/1998     Қазақстан Республикасында   «СОСЬЕТЭ ЖЕНЕРАЛЬ» өкiлiніңассистентi

8. 12/ 1993  - 11/1995   Қазақстан Республикасында   «СОСЬЕТЭ ЖЕНЕРАЛЬ» турақты өкiлi

9.  07/1992 – 12/1993    француз-қазақ бiрге кәсiпорында  «Қазақстан  Трейдинг  Организейшн»  - бас маманы  ( аудармашы) – Француз↔ орыс тiлдерi.

10.  03/1971– 09/1992  -Алматы шет ел тiлдерi педагогикалық институты (АППИЯ).  Француз тiлiн факультетi.  Доцент / Аға оқутышы/  Оқытушы.

11.  09/1970 – 03/1971 – ССРО Денсаулықсақтау Министрлiгi жанындағы Орта-Азиялықоба қарсы ғылыми-зерттеу институты. Ағағылыми кызметкер   (аудармашы).


3. КӘСІБИ АССОЦИАЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ/ МҮШЕЛІК  ЕТУ:


Ұлттық: (толық және қысқартылған атауы ,мекен-жайы ,қатысқан күні);

КР Кинематографистер Одағынын мушесi

Шет елдік: (толық және қысқартылған атауы ,мекен-жайы ,қатысқан күні);

 

4. a) ШЫҒАРЫЛЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ):

  

#

                             Мақала атауы

Баспа аты

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

 

 

 

 

Қазақкиноөнерiтарихтан. ХХ –шығасырдын 60-шыжылдары.

Шәкен Айманов туралы естелiктер.

332-336 бб.

«КөркембiлiмберужуйесiндегiбiлiмалушылардыңэтномәденишығармашылыксаласынкалыптастырумәселесiнеарналғанII-шi Боранбаев оқулары» Қазақ ұлттық  өнер Университетiнiң  15 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясынын материалдары

Қазақстан Республикасы

Астана, 6 науырыз 2013 жыл

2

Француз тiлiнiң заманауи әлемде жағдайы

160-165 бб.

 

 

 

 

 

 

Құрманғазы атындағы ҚҰК-да «Музыкалық білім беру мәселелері мен болашағы және Қазақстан Республикасында көркем білім берудің жаңа моделін қалыптастыру» атты Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясынын материалдары

Қазақстан Республикасы

Алматы, 14 сәуір 2016

Басқалар (көрсетіңіз):

1.

«Cөнбейтiнжұлдыздыннұры» бб. 354-361

«ТОПЖАРҒАН»

Құрастурышы – Т.Смайлова

ТОПЖАРҒАН: ШәкенАймановтын 100 жылдығынаарналғанмакалалардынжәнеестелiктердiнжинағы, Алматы: Раритет, 2014. – 400 б.

2.

Г.С.Сұлееванын«Қазақтiлi»оқулығынасынпiкiр.

ҚұрманғазыатындағыҚазақұлттық консерваториясынынхабаршысы

№1 (6), 19.03.2015

ISSN 2310-3337

 

5. Шет тілін меңгеру:

Шет тілін білемін□√                    Шет тілін білмеймін□

Шет тілін меңгергендерге арналған:


Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

IELTS/TOEFL және т.б. бар сертификаттардың балын көрсетіңіз

 

Бастауышй/beginning

 

 

 

Орта/Pre-Intermediate

 

 

Агылшын

Жалғастырушы/Intermediate

 

Итальян

Озат/Advanced

 

Француз

Кәсіби /Academic writing