info@conservatoire.kz

афиша

Есетова Айнұр Такейқызы

Т Ү Й І Н Д Е М Е


Есетова.jpg  Азаматтығы:  Қазақстан Республикасы


  Байланыс мәліметтері:


        E-mail: esimail5577@gmail.com;


        Skype:           


        Тел. моб.: +77772649336;


Академиялық лауазымы: аға оқытушы;


Ғылыми дәрежесі: Педагогика ғылымдарының кандидаты;


Жоғары білім туралы дипломда көрсетілген мамандық атауы мен шифры: 

«қазақ мектебінің орыс тілі мен әдебиеті»шифр 5B012200;


Штаттық  ■                                                       Қоса атқарушылық □   

        

1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ,ЕЛІ, ОҚУ ОРНЫ):   

1.1995 жылы, Қазақстан Республикасы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда педагогикалық институты/ қазақ мектебінің орыс тілі мен әдебиет мұғалімі;

2.1999 жылы, Қазақстан Республикасы,  Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің диссертациялық кеңесі/педагогика ғылымдарының кандидаты;


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ: (ЖЫЛЫ, АЙЫ , МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):

1.1995-2004, Алматы Технологиялық Университеті, басты мұғалім, міндетін атқарушы доцент;

2.2004-2010, ЖШС "Royal ParkKZ", Директоры;

3.2010-2015, ЖШ"Кадыров и партнеры", қызметкер;

4.2016 әлі күнге дейін, Қазақ ұлттық консерваториясының әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы.


3. БІЛІКТІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ: (ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):   

(семинар/тренингтің уақыты, елі мен құжат берген ұйым атауы)


1. 29.10.2016. «Заманауи педагогикалық технологиялар» жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтарының мұғалімдеріне арналған біліктілікті арттыру курстарының оқу бағдарламасы, Қазақстан, Алматы. «ӨРЛЕУ» ҰТПК »АҚ

2. 20.02.2017ж. Дөңгелек үстел - «Қазақстанның білім беру кеңістігіндегі көптілдік: мәселелер және даму келешегі », Қазақстан, Алматы. С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ..

3. 03/03/2018. «Орта және жоғары білім жүйесінде тілдерді оқытудың инновациялық технологиялары» семинар-тренинг, Қазақстан, Алматы. С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ..

4. 14.03.2018. «Лингвистикалық сараптама: шешу мәселелері» оқытуды жетілдіру курстары, Қазақстан, Алматы.Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ..

5. 28.04.2018. Жоғарғы оқу орындарындағы педагогикалық мамандықтардың оқытушыларына «Білім берудің жаңартылған мазмұны аясында жоғары оқу орындарында заманауи педагогикалық технологиялар» оқу бағдарламасы бойынша білім беру бағдарламасы, Қазақстан, Алматы. «ӨРЛЕУ» ҰТПК »АҚ

6. 06.01.2018. «Студенттерді арнайы білім беру қажеттіліктері бар (инклюзивті білім беру) оқытудағы психологиялық-педагогикалық түзету қағидалары» тақырыбында семинар-тренинг, Қазақстан, Алматы. С.Д.Асфендияров атындағы № 3 Университеттік клиника..


4. КӘСІБИ АССОЦИАЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ/ МҮШЕЛІК  ЕТУ:
 

Ұлттық: (толық және қысқартылған атауы ,мекен-жайы ,қатысқан күні);

Шет елдік: (толық және қысқартылған атауы ,мекен-жайы ,қатысқан күні).


5.a) ШЫҒАРЫЛЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ):

#

                                                Мақала атауы

Баспа аты

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалалар шығарылымы, монографиядағы бөлімдер мен тараулар:

1

Шет тілі ретінде орыс тілін оқытудың студенттердің болашақ мамандығына есепке алу.

Хабаршы ҚҰУ

Педагогикалық ғылымдар сериясы

ISSN 1563-0293, Алматы, 2001г.

2

Мемлекеттік тілді ресми іскерлік тілінің лексикалық және стилистикалық ерекшеліктері

АТУ баспа бөлімі

9965-637-04-0, Алматы

3

Кәсіби орыс тілінде тест тапсырмаларын әзірлеу

Халықаралық оқу-әдістемелік конференцияның материалдары «Оқу үрдісін және білім мазмұнын жетілдіру тәжірибесі: заманауи үрдістер»;  Құрманғазы атындағы ҚҰК., Алматы, 2017 - 239-244-беттер.

Алматы, 2017

4

Қазақстан Республикасының екі тілді мәдениетаралық коммуникациясында студенттердің орыс тілі сөйлеуі

апробация

Ай сайынғы ғылыми-практикалық журнал

Ғылыми-баспа орталығы «Апробация». - №1 (61),  42 – 48 беттер

Махачкала, 2018

5

Орыс тілі сабақтарында музыкалық терминологияны зерттеу

ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛSaryn art and science journal 2017 дейін – «Хабаршы Құрманғазы атындағы ҚҰК», –  48 – 54 беттер.

Алматы 2018

Монографиялар:

1

Тілдік емес жоғарғы оқу орындарындағы орыс тілінің практикалық курсында паронимдік лексиканы оқытудың ғылыми негіздері

Абай атындағы АМУкомпьютерлік баспа орталығы

УДК 378.147-82, Алматы

Оқу құралдары, оқулықтар:

1

Тілдік емес ЖОО орыс тілінің практикалық курсында лексика бойынша жұмыс істеу жүйесі.

АТУ баспабөлімі

9965-559-41-4, Алматы.

Әдістемелік құрал, материалдар:

1

Орыс тілі (кредиттік жүйе бойынша оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен).

АТУ баспабөлімі

 

 

9965-541-57-4, Алматы.

2

Типтік оқу бағдарламасы

Кәсіби орыс тілі

Мамандық:

5В040100 – Музыкатану

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының баспаханасы. Алматы қ., Абылай  хан даң., 86; 2016 –  12 – 24 беттер.

Алматы, 2016

3

Типтік оқу бағдарламасы

Кәсіби орыс тілі

Мамандық:

5В040400 –Дәстүрлі музыкалық өнер

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының баспаханасы. Алматы қ., Абылай  хан даң., 86; 2016 –  13 – 25 беттер

Алматы, 2016

4

Жалпы білім беретін ұлттық мектептің 6-сынып оқушыларына арналған «Орыс тілі мен әдебиеті» кітабы (жаңартылған стандартты оқу бағдарламасы бойынша)

Алматы «Атамұра»

ISBN 978-601-331-140-1,  Алматы, 2018

Басқалар (көрсетіңіз):

1

Көптілділікжағдайындақазіргізаманғыбілім (баяндама / диссертация)

Дөңгелекүстел - «Қазақстанныңбілімберукеңістігіндегікөптілдік: мәселелержәнедамукелешегі », 20.02.2017г.

Алматы, корпус №2С. Д. Асфендияров атындағыКазҰМУ.

Баяндама, Алматы, 2017


b) РЕЦЕНЗИЯЛАНҒАН ЖУРНАЛДАҒЫ МАҚАЛАЛАР:


#

Шығарылым атауы

Баспа атауы, ISBN, орны, жылы

Рецензияланған журналдағы мақалалар

ҚР БжҒМБжҒСБК, РФ ЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1

Лексикалыққұзіреттілігіқалыптасумәселесітуралы

ғылыми журнал "Ізденіс "

□ 

□ 

2

Кәсібиорыстіліноқытудағызаманауитехнологиялар

//ХабаршыЛ. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ– Астана, 2017. – №3 (118). –  122-126 беттер.  

□ 

3

Жоғарғы оқу орындакәсіби орыс тілі курсының мамандығын есепке алу.

Халықаралық халықтық ғылыми журналы «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» (Мемлекеттік тіркеу: №9875-Ж 09.02.2009, Халықаралық тіркеу: ISSN 2073-333Х, Париж, наурыз, 2009 ж.) - 2018 ж.


6.КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ (2010 - 2016):   

#

Конференция атауы

Name of the conference

Ұйым атауыName of the organization

Елі

Country

Уақыты

Date

1

2

3

4

5

ҚР (Республикалық , халықаралық):

1

«Оқу үрдісін және білім беру мазмұнын жетілдіру тәжірибесі: қазіргі заманғы үрдістер» халықаралық оқу-әдістемелік конференциясы.

Құрманғазы атындағы ҚҰК, Алматы

Қазақстан

2017


7. Шет тілін меңгеру:

Шет тілін білемін ■                                 Шет тілін білмеймін □

Шет тілін меңгергендерге арналған:


Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

IELTS/TOEFL және т.б. бар сертификаттардың балын көрсетіңіз

Ағылшын

Бастауышй/beginning