info@conservatoire.kz

афиша

Жүсіпова Райхан Қасенқызы

Т Ү Й І Н Д Е М Е


Жусупова Райхан.jpg  Азаматтығы: Қазақстан


  Байланыс мәліметтері:


  E-mail: (штаттық оқытушыларға арналған корпоративтік,  қоса атқарушыларға арналған жеке е-mail)                    raihan_kasen@mail.ru;


  Skype: raye4ka60;       Тел. моб.: 8 701 764 03 11;

 

Академиялық лауазымы: доцент  ВАКа, ассоц. профессор;


Ғылыми дәрежесі: философия ғылымының кандидаты;


Жоғары білім туралы дипломда көрсетілген мамандық атауы мен шифры:

«философ, преподаватель философии» шифр: 090001          


Штаттық                                              


1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ,ЕЛІ, ОҚУ ОРНЫ):                                                                 


1. 1986г. Киров атындағы КазМУ, философ, философия пәнінің оқытушысы;

2. 1990-1993 г. – Киров атындағы КазМУ аспирантура  «Философии естественных наук» кафедрада;

3. Ғылыми дәреже - 1999 ж. желтоксаннан философия ғылымының кандидаты, 2002 ж. қырқүйек айынан (Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан)  – доцент, асс. Профессор лауазымы берілді.      


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:(ЖЫЛЫ, АЙЫ , МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):

 

Педагогикалық - 41 жыл, ғылыми-педагогикалық – 32 жыл.

Қурмангазы атындағы консерваторияда  2013 ж. қыркүйек айынан жұмыс істеймін, доцент. 40 тан көп ғылыми мақалалардың авторы.

           

3. БІЛІКТІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ: (ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):

1. (семинар/тренингтің уақыты, елі мен құжат берген ұйым атауы) Курсы повышения квалификации c 21 по 28 сентябрь 2012 жылыулгерлік курсы «Педагогическая квалиметрия» жіне «Критическое мышление» 48 сағат көлеміндеКазНПУ им. Абая.  Алматы қаласы;
2. 20.09. - 20.10.2014 ж. 76 сағаттықкурстытың «Contemporary international relations and ethnic problems» delivered by philosophy sciences doctor, professorReinhardHesse (Germany).
3. 2014ж. қарашасында72 сағаттық курс «Современная психофизиология в образовании» доктора биологических наук, профессора Новосибирского государственного педагогического университета Айзмана Р.И.
4. 13.03.2015ж. - 11.04.2015ж. 240с. «Өрлеу»  курсы;
5. 2018 ж. сәур 240 с. «Өрлеу»  курсы.


4. КӘСІБИ АССОЦИАЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ/ МҮШЕЛІК  ЕТУ: 


Ұлттық: (толық және қысқартылған атауы ,мекен-жайы ,қатысқан күні)

Шет елдік: (толық және қысқартылған атауы ,мекен-жайы ,қатысқан күні)

 

 5. a) ШЫҒАРЫЛЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ):

 

#

                           Мақала атауы

Баспа аты

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалалар шығарылымы, монографиядағы бөлімдер мен тараулар:

Адамзат өміріндегі қаусіздік феномені       

Ұлттық сана сезімі және дін.

                       

Мәдениет феномені қоғамныңрухани парадигмасыретінде.

                       

Ұлттық сана сезімінің дамуы және дін.

Философский альманах. Современность: мир мнений

Журнал «Хабаршы»,

Республиканский педагогико-методический журнал «Социальная педагогика и самопознание»,

журнал «Хабаршы» №4(37) Серия «Художественное образование»КазНПУ им. Абая,-

Алматы: КазНПУ им. Абая, 2012,- № 4, С. 178-183.        0,35

Алматы: КазНПУ им. Абая, 2013,- №4, С. 50-53. 0,5      

Алматы: 2014,- №2 (35), С. 19-20.0,3 

Алматы: 2014, С. 70- 73.     0,3

 

Оқу құралдары, оқулықтар:

1.

Мәдениет және философиялық шығармашылық

Оқу құралы

Алматы, 2010 ж.

 

 b) РЕЦЕНЗИЯЛАНҒАН ЖУРНАЛДАҒЫ МАҚАЛАЛАР:

 

#

Шығарылым атауы

 

Баспа атауы, ISBN, орны, жылы

 

Рецензияланған журналдағы мақалалар

ҚР БжҒМБжҒСБК, РФ ЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

Офицерлердің қайшылықтағы біліктілігіндаму технологиялармен қарастыру.       

Журнал Asian Social Science,-  Канада,                Торонто: 2015, Изд.11, №14, С.70-77.                0,8

 

 

Студенттердің тәртіптеріндегі өнегелік және құндылық үдерістерін қалыптастыру

Журнал «The Social Sciences»

2016, Изд.11, №5, С.672-678.           0,5

 

 

6. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ(2010 - 2016):


#

Конференция атауы

Name of the conference

Ұйым атауыName of the organization

Елі

Country

Уақыты

Date

1

2

3

4

5

ҚР (Республикалық , халықаралық)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобализация және модернизацияныңмоделін таңдау проблемасы.

Философиялық мәдениет көзқарасының екіжақтылығы.

Ғылыми білімдегі жүйесі және мемлекеттің жалпы қаупсіздігі

               

Вестернизация және ұлттық мәдениеттер

Дін мәдениет феномені ретінде.

Материалы Международной научно-практической конференции. Экономика и межличностные отношения

Материалы межд. н.-п. конф. «Реализация стратегии ЮНЕСКО по подготовке педагогических кадров: Проблемы пути внедрения инновационных технологий в образовательное пространство».

Материалы Межд. н-п. к. «Роль военной науки в безопасности Республики Казахстан»

Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Қазақфилософиясыжәнеәлеуметтік-гуманитарлықғылымдардыоқытудыңинновациялықаспектілері»

Материалы Респ. науч.-теор. конф. «Толерантность и солидарность как основы социальной межкультурной и религиозной коммуникации в контексте модернизации казахстанского общества».-

Алматы: Академия банковского дела,

Алматы: КазНПУ им. Абая, сентябрь

Научные труды Пограничной академии КНБ РК,-Алматы:

Алматы: КазНПУ им. Абая,  

Алматы: КазНУ им. Аль Фараби.

2012.     0,35

2015, С. 316-320.       0,7

2013,- №2 ч. 1, С. 202-208.                0,5               

2014,- С.58-60.          0,4

Май 2015, С.71-74.                0,5

               

Алыс шетел

 

Философия мәдениет феномені ретінде

Материалы XIIIмеждународна научна практична конференции «БЪДЕШИТЕ ИЗСЛЕДОВАНИЯ - 2017»

София

15-22 ФЕВРУАРИ 2017


7. ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҒЫ(ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ):  


Қысқаша және еркін түрде баяндаңыз:Мәдениет философиясы, Өнер және ғылыми шығармашылық;

    

8. Шет тілін меңгеру:
 

 Шет тілін білемін□                                  Шет тілін білмеймін□

Шет тілін меңгергендерге арналған:

 

Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

IELTS/TOEFL және т.б. бар сертификаттардың балын көрсетіңіз

 

Бастауышй/beginning

 

 

Неміс тілі

Орта/Pre-Intermediate

+

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

 

Озат/Advanced

 

 

 

Кәсіби /Academic writing