info@conservatoire.kz

афиша

Матжанова Қарлығаш Кокенаевна

Т Ү Й І Н Д Е М Е


Матжанова.jpg   Азаматтығы: Қазақстан


    Байланысу деректері:


    E-mail: karla.rnd@mail.ru;


    Академиялық лауазымы: оқытушы;


    Ғылыми дәрежесі: гуманитарлық ғылымдар магистрі;


Жоғары білімі туралы дипломда көрсетілген мамандығының атауы және шартбелгі:

«6M020600 – Дінтану».

 

Штаттық                           

 

1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ,ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):                                                               


1. 1987 - 1992ж.ж. Ресей Федерациясы–Ростов-на-Дону мемлекеттік университеті, философия факультеті; 

2. 1994 -2001ж.ж. Қазақстан Республикасы– Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті,  аспирантура;

3. 2011 - 2013жж. Қазақстан Республикасы– Абай атындағы ҚазҰПУ, магистратура.


2. АТАҚТАРЫ, МАРАПАТТАРЫ, СЫЙЛЫҚТАРЫ(ұлттық, халықаралық):

    ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:(ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):   

1. 1992 ж.– Әли ауылының №22 ОМ тарих пәнінің мұғалімі;

2. 1994 ж. –Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің қаржы-экономика факультетінің методисі;

3. 2013 ж. – Абай атындағы ҚазҰПУ Магистратура және  PhD докторантура институтының СжӘФП кафедрасының аға лаборанты;

4. 2014 ж. - Абай атындағы ҚазҰПУ Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің СжӘФП кафедрасының аға лаборанты;

5. 2015 ж. - Абай атындағы ҚазҰПУ Тарих және құқық факультетінің СжӘФП кафедрасының оқытушысы;

6. 2017 ж. - Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы.


3. БІЛІКТІЛІКТІ КӨТЕРУ: (МАШЫҚТАНУЛАР, ТРЕНИГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):


1. 05-28  желтоқсан 2016  ж. Біліктілік арттыру курсы.«Педагогикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістері. Жоғары мектеп педагогикасы негіздері». Абай ат.ҚазҰПУ, Беларусь мемлекеттік мәдениет және өнер университеті.

2. 12-19    мамыр 2017  ж. Біліктілік арттыру курсы. «Педагогикалық білім беруді интернацияландыру». Абай ат.ҚазҰПУ, FAU Fridrich-Alexander universitat Erlangen-Nurnberg.

3. Шілде, 2017. VIII- саясаттанушылардың халықаралық жазғы мектебі. «Мемлекеттің тұрақты дамуы мәселелері: ықпал етуші жағымсыз факторлар (Әзербайжан, Грузия, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан тәжірибесі негізінде)». Алматы, Қазақстандық гуманитарлық-саяси конъюктура орталығы.

4. 06-10 қараша  2017 ж. Назарбаев университеті ұйымдастырған тренинг. «Сыни ойлауды дамыту әдістемесі». Абай ат.ҚазҰПУ, Тарих және құқық институты.

5. Сәуір 2018 ж. ЖОО оқытушыларының біліктілігін көтеру. «Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар». «Өрлеу» Ұлттық біліктілік көтеру орталығы.


4. КӘСІБИ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУЫ/МҮШЕЛІГІ:

a) ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):

#

              Жарияланымның атауы

Басылымның атауы

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалаларды, монографиялардағы бөлімдерді, тарауларды жариялау:

1.

ХІХ ғасырдағы діндерді зерттеу үдерісінде қалыптасқан діндер типологиясы

Саяси ғылымдар: ерекшеліктері мен проблемалары. ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, философия ғылымдарының докторы, профессор Р.Б.Әбсаттаровтың 75 жылдығына арналған  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

Алматы, 11-12   желтоқсан 2015 ж.

2.

Дін ұғымының тарихилығы және діндерді жіктеу мәселесі

Қазіргі заман: пікірлер әлемі (философия альманағы), №4 (64).

Алматы, 2015 ж.

3.

Религиозные организации и их место в государственно- конфессиональных отношениях

ОБРАЗОВАНИЕ: традиции и инновации Материалы XVII международной научно-практической конференции

Прага, Чех республикасы, 26 сәуір 2018 ж.

4.

Ұлттық кино өнерініңқалыптасуыжәне музыка

Заманауиөнердегіклассикалық(одантыс) музыка Халықаралықғылыми конференция материалдары

Алматы, 26-27 сәуір, 2018 ж.


b)РЕЦЕНЗИЯЛАНАТЫН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:


#

Жарияланымның атауы

 

 

Басылымның атауы, ISBN, орны, жылы

 

Рецензияланатынжурналдардағы жарияланымдар

ҚР БҒМ БҒСБК, РФЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1.

Х.Р. Нибур мен Г.П. Беккер еңбектеріндегі «деноминация» және «культ» ұғымдары

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Халықаралық өмір және саясасериясы, №2 (37), Алматы,2014 ж. 

2.

Діниұйымдардыжіктеуүлгісі: Э.Трѐльчтіңкөзқарасы

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Халықаралық өмір және саясат сериясы, №2 (37), Алматы,2014 ж. 

3.

Діни ұйымдарды жіктеудегі «шіркеу-секта» үлгісі: мәселенің тарихы және қарастырылуы

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Әлеуметтік және саяси ғылымдар сериясы, №1 (53), Алматы, 2016 ж.

4.

Дін әлеуметтануындағы діндерді жіктеу: Р.Белланың теориясы

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Әлеуметтік және саяси ғылымдар сериясы, №2 (54), Алматы, 2016 ж. 

5.

Діни бірлестіктердің тарихи түрлері: дінтанулық талдау

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Әлеуметтік және саяси ғылымдар сериясы, №1 (61), Алматы, 2018 ж. 

6.

Мистицизм діни құбылыс ретінде

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Әлеуметтік және саяси ғылымдар сериясы, №2 (62), Алматы, 2018  ж.


5. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ (2010 - 2016):


#

Конференцияның атауы

Name of the conference

Ұйымның атауыName of the organization

Ел

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және жоғары оқу орны ішілік):

1.

Саяси ғылымдар: ерекшеліктері мен проблемалары. ҚР ҰҒА кореспондент-мүшесі, философия ғылымдарының докторы, профессор Р.Б.Әбсаттаровтың 75 жылдығына арналған 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Алматы

11-12   желтоқсан 2015 ж..

ҚР (Республикалық, халықаралық):

1.

Заманауиөнердегіклассикалық(одантыс) музыка.Халықаралықғылыми конференция.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Алматы

26-27 сәуір, 2018 ж.

ТМД елдері:

Алыс шетел:

1.

БІЛІМ БЕРУ:дәстүрлер және инновациялар.XVII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

Прага, Чешская республика

26 сәуір 2018 ж.


6. ҒЫЛЫМИ ЫНТАЛАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАЛАРЫ):


Ғылыми қызметінің бейіні Қазақстанның діни кеңістігінің ерекшелігі, қазіргі қоғамдағы діннің орны мен рөлі, сонымен қатар дінаралық қарым-қатынас мәселелерімен тығыз байланысты.Қазақстан секілді көпұлтты және көпконфессиялы мемлекеттерде қоғамдық тұрақтылық пен саяси жүйенің орнықтылығын, ұлтаралық келісімді  сақтау үшінбұл мәселелер өзекті болып табылады. Осы орайда әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар ауқымындадіншілдіктіңқoғaмның тұрaқтылығын caқтayғa, мемлекеттiң қaрқынды дaмyынa және тұлғаның  толық мәнді қалыптасуына белгілі бір деңгейде ықпал етуі мүмкін дерлікәртүрлі көріністерін жан-жақты қарастыру көзделеді. 


7. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ: 


Шет тілдерін білемін□                                     Шет тілдерін білмеймін□

Шет тілдерін білетіндер үшін:


Тіл

Деңгейі

Деңгейі белгіленсін (√)

Сертификат болған кездеIELTS/TOEFLбалдарын және т.б. көрсетіңіз

Француз

Бастаушы/beginning

*

 

 

Орта/Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

 

Озық/Advanced

 

 

 

Кәсіби/Academic writing