info@conservatoire.kz

афиша

Сүлеева Гүлжан Созақбайқызы

Т Ү Й І Н Д Е М Е 


Сулеева.jpg  Азаматтығы: қазақ


   Байланыс мәліметтері:


   E-mail: Suleeva71@mail.ru;


   Тел.моб.: 8707 139 43333;

 

Академиялық лауазымы: Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доценті;


Ғылыми атағы: Қауымдастырылған профессор (доцент) (БжҒСБК);


Ғылыми дәрежесі: Филология ғылымдарының кандидаты;


Жоғары білім туралы дипломда көрсетілген мамандық атауы мен шифры: 

«Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде» «10.02.02 – Қазақ тілі».


Штаттық +             


1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ,ЕЛІ, ОҚУ ОРНЫ):

                                                              

1. Жоғары/филолог, орыс мектебіндегі қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы: (1989-1994 жж., Қазақстан, әль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті).


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ: (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):


1. 17.10.1994-26.08.1997- С.Асфендияров атындағы Алматы Мемлекеттік Медицина институты, оқытушы;

2. 1997 жылдан бүгінгі күнге дейін Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының оқытушысы, аға оқытушысы, доценті.


3. БІЛІКТІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ: (ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР): 

(семинар/тренингтің уақыты, елі мен құжат берген ұйым атауы)


1. 10.10.2014 г. Almaty Management University мемлекеттік және қоғамдық саясат мектебі. «Білім беру мекемесінде тиімді басқару»  72 академиялық сағат көлемінде;

2. 28.03.2015 ж. Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтары оқытушыларының біліктілігін арттыру (240 сағат) бағдарламасы. ҚР БжҒМ АҚ «ӨРЛЕУ» Біліктілікті көтеру Ұлттық орталығы  03.2015-28.03.2015. № 005202602;    

3. Республикалық семинар тренинг «Инновационные технологии языкового обучения в системе среднего и высшего образования». С Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті «Орыс тілі және латын тілі курсымен кәсіби орыс тілі» кафедрасы, СЕРТИФИКАТ № 2194,  72 сағат көлемінде 3 наурыз 2018 жыл;

4. Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институтында 02.04.2018 ж. – 28.04.2018 ж. аралығында «Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар » курсы. СЕРТИФИКАТ ӨРЛЕУ № 0279572.


4. a) ШЫҒАРЫЛЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ): 


#

                               Мақала атауы

Баспа аты

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Публикации научных статей, разделов, глав в монографиях:

1

Терминосистема профессионального подъязыка музыки

Халықаралық ғылыми журнал «Наука и мир» Ресей. №1 (5),

г.Волгоград, 2014.

2

Профессиональные составляющие языковой личности

Том 3. (Global Impact Factor 2013, Австралия) 31-33 бб.. №3(19), Импакт-фактор журнала-0,325

г. Волгоград. 2015

3

Терминосистема как ядро профессионального подъязыка

Ғылыми жарияланымдар журналы «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» №04 (63) 345-346 бб..

Часть І

г. Москва, апрель 2014.

4

Көркейген кітапхана кеңістігі

«Мен артымда із қалдырғым келеді»/«Я хочу оставить свой след за собой...» Роза Бердигалиева. КНК им. Курмангазы, -220 б. Стр.122-126

Алматы, 2016.

5

Ұлттық консерватория - киелі өнер шаңырағы

Журнал. Современное образование. 1(97)

Астана, 2015.

 

5. a) ШЫҒАРЫЛЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ):


Ғылыми мақалалар шығарылымы, монографиядағы бөлімдер мен тараулар:

Монографиялар:

1

Қазақ терминологиясындағы халықаралық терминдер

«Елтаным» баспасы

Алматы, 2015.

Оқу құралдары, оқулықтар:

1

Қазақ тілі. Музыкалық оқу орындарына арналған

«Елтаным» баспасы

Алматы, 2014.

 

b) РЕЦЕНЗИЯЛАНҒАН ЖУРНАЛДАҒЫ МАҚАЛАЛАР:


#

Шығарылым атауы

 

 

Баспа атауы, ISBN, орны, жылы

 

Рецензияланған журналдағы мақалалар

ҚР БжҒМБжҒСБК, РФ ЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1.

Еxpressive-emotional World of Musical Terminoid Remarks in the Works of Kazakhstani Composers. .

Meddle-East Journalof Scientific Research.2013. Scopus и ISI Web of Knowledge

+

импакт-факторIF = 0,365

2

Communicative

and pragmatic essence of musical terminoid

remarks

European Journal of Science and Theology

 №1,Март 2014Vol.9, No.5.

 

+

импакт-фактор. IF = 0,365 Томсон Рейтер

 

3

Linguistics of Russian-speaking Kazakh musicology

Linguae European Scientific Language Journal 2017, XLinguae, Volume 10, Issue 4, October 2017.

+

ISSN 1337-8384, eISSN 2453-711X

 

4

Феномен культуры сала и сере, как отражение картины мира этноса

Хабаршы. Вестник. «Филология ғылымдары» сериясы. №3 (45), Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Алматы қаласы. 2013ж.

 

 

+

5

Мәдениет және өнер саласындағы халықаралық терминдердің тәуелсіздік кезеңінде қалыптасуы деңгейде зерттелуі.

Хабаршы. Вестник. «Филология ғылымдары» сериясы. №3 (49), Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Алматы қаласы. 2014 ж.

 

 

+

6

Қазақ бесік жырларының психолингвистикалық, музыкалық сипаты.

Хабаршы. Вестник. «Филология ғылымдары» сериясы.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Алматы қаласы. №4(50), 2015 ж.

.

 

 

+

7

Қазақ ертегілерінің психолингвистикалық сипаты.

Хабаршы. Вестник. «Филология сериясы». әл-Фараби  атындағы Қазақ ұлттық университеті. Алматы қ., №3 (155), 2015.

 

 

+

8

Внедрение международных терминов в казахскую терминологию

 

«Филология ғылымдары» Теория және практика мәселелері. Ғылыми-теориялық және қолданбалы журнал.Ресей, Тамбов. «Грамота» баспасы № 5 (23) 2013, 2 бөлім (РФ ЖАК)

 

 

+

9

Профессиональный подъязык музыковедения в интегративной лингвистической парадигме

Л.Н Гумилева атындағы  Еуразия ұлттық университетінің Хабаршы ғылыми журналы №1(110)Астана, 2016ж.

 

 

+

10

Характерные особенности профессионального подъязыка музыки

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Хабаршы ғылыми журналы Филология  сериясы №1. Павлодар, 2016ж.

 

 

+

11

Язык как отражение профессиональных особенностей личности

Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршы ғылыми журналы №4. Астана, 2015ж.

 

 

+

12

Биік белесті өнер ордасы

 

Ақпараттық-аналитикалық журнал«Қазақстанның Жоғары мектебі». Астана, №4/2014.ҚР БжҒМ

 

 

+

13

Духовность как продукт и фундаментальное основание культуры

Хабаршы. Вестник. Серия  «Филологические науки».  №4 (54), Казахский национальный педагогический университет им. Абая. – Алматы, 2015г. – С

 

 

+

14

Проблемы преломления стереотипов сознания в суггестивных текстах на материале благопожеланий и заговоров

Хабаршы. Вестник. . Серия  «Филологические науки».  №1(55) Казахский национальный педагогический университет им. Абая. – Алматы, 2016 г. – С. 71-75.

 

 

+

 

6. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ:  

 

#

Конференция атауы

Name of the conference

Ұйым атауыName of the organization

Елі

Country

Уақыты

Date

1

2

3

4

5

ҚР (Республикалық , халықаралық):

1

Қазақстан Республикасында жоғары білім беру жүйесіндегі оқытудың заманауи технлогиялары.

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.

С.А.Асфендияров атындағы Ұлттық Медицина университеті 

Казақстан

3 желтоқсан, 2011 ж.

2

Үш тұғырлы тіл: Қазақстан Республикасында тілдік білім беру мәселелері. //Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. –260 б.

С.А.Асфендияров атындағы Ұлттық Медицина университеті 

Казақстан

4 желтоқсан, 2012 ж.

3

Ахмет Байтұрсынұлы – Қазақ руханиятының көсемі.

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.

А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты

Казақстан

2013 ж.

4

Дәстүрлі және заманауи музыка дамуының өзекті мәселелері, тәжірибесі және келешегі. 2-том.-257 б.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Казақстан

19 қараша,2014 ж.

5

Ш.Құрманбайұлының 50 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған «Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ терминологиясы» Республиканская научно-практическая конференция.

А.Байтурсынов атындағы Тіл білімі институты

Казақстан

27 қараша,2014 ж.

6

«Инновациялық үдерістер: мәдениет пен өнер дәстүрлері және қазіргі заманғы қалпы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция.

 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Казақстан

27 сәуір, 2015 ж.

7

Музыкалық білім беру мәселелері мен болашағы және Қазақстан Республикасында көркем білім берудің жаңа моделін қалыптастыру. Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференция.

 

 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Казақстан

14 сәуір, 2016 ж.

 

 

8

«ХХІ ғасырдағы дәстүрлі музыка» Халықаралық ғылыми конференция

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Казақстан

2017.

9

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция:«Проблемы профессионально-ориентированного иноязычного образования».

Университет «Тұран»

Казақстан

2017 г

Алыс шетел:

1

6th International  Scientific and Practical Conference «Science and Society»

Held by SCIEURO in London

Ұлыбритания

24.04. 2014 ж.

2

«Modern Science: Problems and Perspectiven». Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференция.

International Center  for Education and TechnologyЛас-Вегас қаласы

АҚШ

30 сәуір, 2013 ж.


7. ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҒЫ (ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ):


Қысқаша және еркін түрде баяндаңыз: Ғылыми зерттеу саласы – терминология, халықаралық терминология, мәдениет және өнер терминологиясы. Ғылыми қызметтің бағыты- қазақ тілінде мәдениет және өнер терминдерінің шығу көздерін және жасалуын қарастыру. Мәдениет және өнер терминдерінің қазақшалануындағы аударманың рөлін анықтау. 


8. Дәрежелер, марапаттаулар,  сыйақылар (ұлттық, халықаралық):


Жылы

Дәреже, марапаттау,  сыйақы атауы

Ұйым

Ел

2014

 «Ы.Алтынсарин» төсбелгісі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Казақстан

2015

«Қазақ хандығына 550 жыл» Медалі

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі

Казақстан

2017

Құрмет грамотасы

 

ҚР Білім және ғылым министрлігі

Казақстан

2017

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттелуі туралы Куәлік.

ҚР Білім және ғыдым министрлігі, Ғылым комитеті

Казақстан

 

9. Шет тілін меңгеру: 


Шет тілін білемін□                                  Шет тілін білмеймін□

Шет тілін меңгергендерге арналған:

 

Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

IELTS/TOEFL және т.б. бар сертификаттардың балын көрсетіңіз

 

Бастауышй/beginning

+

 

 

Орта/Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

 

Озат/Advanced

 

 

 

Кәсіби /Academic writing