+ 7 (727) 261 76 40
info@conservatoire.kz

Традиционное музыкальное искусство

 

БАЯН-АККОРДЕОН

І. ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

·    Полифония

·    Произведение крупной формы

·    Западно-европейская пьеса

·    обработка народной музыки или произведение композитора Казахстана.

Критерии оценки:

Оценка 33-40 баллов:

Абитуриент должен продемонстрировать артистизм, исполнительскую волю, углубленное прочтение авторского текста, культуру исполнительского интонирования, техническое мастерство.

Оценка 24-32:

Исполнение абитуриента осмысленно, точно прочитан авторский текст, стилистически выдержан. Но при этом он не демонстрирует технической свободы, исполнение не отличается разнообразием и качеством звучания.

Оценка 15-23:

Слабое понимание стилистики и содержания исполняемых сочинений, недостаточное владение выразительными средствами музыкального интонирования (звук, динамика, фразировка, ритм, педализация, слуховой контроль).

Оценка менее 14 баллов:

Отсутствие выдержки, инициативы, ритмической воли, слабое владение техническими и художественными средствами исполнительского интонирования, несоответствие программы необходимому уровню для поступления.


ІІ. ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН

Гармония – письменно задача в форме периода с дополнением с отклонениями и модуляцией в тональности диатонического родства, с неаккордовыми звуками.

Сольфеджио – письменно 3-х голосный диктант гармонического склада с модуляцией диатонического или хроматического родства.

ІІІ. КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ АБИТУРИЕНТА

Для участия в комплексном тестировании абитуриент подает в приемную комиссию КНК имени Курмангазы заявление на бланке установленного образца, квитанцию об оплате за проведение тестирования. Прошедшему на тестирование выдается специальный пропуск с фотографией. Тестирование проводится по следующим предметам:

1.    История Казахстана

2.    Грамотность чтения (язык по выбору абитуриента)

 

5В040400 – ДӘСТҮРЛІ МУЗЫКА ӨНЕРІ

МАМАНДАНДЫРЫЛУЫ «ДОМБЫРА»

 І. МАМАНДЫҚТАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  ЕМТИХАНЫ

Емтихан талаптары:

1.Қазақстан композиторларының бір шығармасы

2.Шетел композиторларының бір шығармасы

3. Жәй немесе орташа екпінде жүретін төкпе дәстүріндегі бір күй

4. Бір шертпе күй

5.Жылдам екпінде жүретін төкпе дәстүріндегі бір күй

Талапкерлерді бағалау баламасы:

Баға  33-40  балл

Шығарманың ноталық желісін мазмұндық, техникалық, аппликатуралық, екпіндік жағынан өте сауатты және нақты білу, дыбыс бояуын мазмұнға сәйкес автор ұсынымын анық көрсету. Орындаушылық шеберлік деңгейінің жоғары талапқа сай келуі. Күйшілік мектептерді терең меңгере отырып, орындаушылық дәстүрдегі үрдістерді орындай алуы. Фортепиано сүйемелдеуімен музыкалық шығармаларды игеруде ансамбльдік үндестік, стильдік  ерекшеліктерді сақтау және жоғары кәсіби деңгейді барлық жағынан көрсету. Ансамбльдік орындауда музыкалық шығарманың кәсіби деңгейін барынша аша білуі, позиция, аппликатура ережесін сақтау

Баға 24-32  балл

Орындалатын туындыларды өз деңгейінде көрсету, нота мәтінін нақты білу, дыбыс бояуын анық шығару, орындаушылық шеберлігін көрсету, мамандық бойынша өз аспабының ерекшелігін мейлінше игеру. Әр күйшілік мектептердің орындаушылық дәстүрін сақтай отырып, өз мүмкіншілігін жақсы көрсету

Баға 15-23 балл

Бағдарламадағы орындалатын шығармалардың мәтінін анық білмеуі, дыбыс бояуының сақталмауы, шеберлік деңгейінің жетіспеуі, орындаушылық дәстүрлерге үстіртін қарауы және сахна мәдениетінің  жетіспеуі

Баға 0-14 балл

Ноталық мәтінді білмеу, дыбыс бояуының жоқтығы, орындаушылық дәстүрлерді түсінбеуі, шеберлік деңгейінің өте төмендігі және орындаушы ретінде талапқа сай болмауы 

ІІ. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

Гармония – билеттер бойынша ауызша  (модуляция,секвенцияларойнау, гармониялық талдау);

Сольфеджио– жазбаша (екі дауысты  диктант). 

ІІІ. АБИТУРЕНТТІҢ КЕШЕНДІ ТЕСТ ТАПСЫРУЫ

Кешенді тапсыру үшін абитурент Құрманғазы атындағы ҚҰК қабылдау комиссиясына үлгіде толтырылған бланк және тестке төлеген түбіртекті өткізеді. Тестке өту үшін абитурентке арнайы фото жапсырылған рұқсат қағаз беріледі. Тест төмендегідей пәндер арқылы өтеді:

1. Қазақстан тарихы

2. Оқу сауаттылығы (тілді таңдау абитуриенттің еркінде)


5В040400 – Дәстүрлі музыка өнері

ҮШ ІШЕКТІ АСПАПТАР (ДОМБЫРА ПРИМА, БАС ДОМБЫРА, ШЕРТЕР) 

І. МАМАНДЫҚТАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАНЫ

Емтихан талаптары:

1. Күрделі формадағы бір шығарма (Соната, Концерт)

2. Шетел композиторларының виртуозды бір шығармасы

3. Кантиленалы жәй екпіндегі бір шығарма

4. Отандық композиторлардың бір шығарамасы

5. Бір күй (Шертер)

Талапкерлерді бағалау баламасы:

Баға 33-40 балл

Шығарманың ноталық желісін мазмұндық, техникалық, аппликатуралық, екпіндік жағынан өте сауатты және нақты білу, дыбыс бояуын мазмұнға сәйкес автор ұсынымын анық көрсету. Орындаушылық шеберлік деңгейінің жоғары талапқа сай келуі. Фортепиано сүйемелдеуімен музыкалық шығармаларды игеруде ансамбльдік үндестік, стильдік ерекшеліктерді сақтау және жоғары кәсіби деңгейді барлық жағынан көрсету. Ансамбльдік орындауда музыкалық шығарманың кәсіби деңгейін барынша аша білуі, позиция, аппликатура ережесін сақтау

Баға 24-32 балл

Орындалатын туындыларды өз деңгейінде көрсету, нота мәтінін нақты білу, дыбыс бояуын анық шығару, орындаушылық шеберлігін көрсету, мамандық бойынша өз аспабының ерекшелігін мейлінше игеру, өз мүмкіншілігін жақсы көрсету

Баға 15-23 балл

Бағдарламадағы орындалатын шығармалардың мәтінін анық білмеуі, дыбыс бояуының сақталмауы, шеберлік деңгейінің жетіспеуі, сахна мәдениетінің жетіспеуі

Баға 0-14 балл

Ноталық мәтінді білмеу, дыбыс бояуының жоқтығы, орындаушылық дәстүрлерді түсінбеуі, шеберлік деңгейінің өте төмендігі және орындаушы ретінде талапқа сай болмауы

ІІ. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

Гармония – билеттер бойынша ауызша  (модуляция,секвенцияларойнау, гармониялық талдау);

Сольфеджио– жазбаша (екі дауысты диктант).

ІІІ. АБИТУРЕНТТІҢ КЕШЕНДІ ТЕСТ ТАПСЫРУЫ

Кешенді тапсыру үшін абитурент Құрманғазы атындағы ҚҰК қабылдау комиссиясына үлгіде толтырылған бланк және тестке төлеген түбіртекті өткізеді. Тестке өту үшін абитурентке арнайы фото жапсырылған рұқсат қағаз беріледі. Тест төмендегідей пәндер арқылы өтеді:

1. Қазақстан тарихы

2. Оқу сауаттылығы (тілді таңдау абитуриенттің еркінде)


5В040400 – Дәстүрлі музыка өнері

МамандандырылуыХалық аспаптары:фольклорлық аспаптар(Жетіген, саз сырнай, сыбызғы)

 

 І. МАМАНДЫҚТАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАНЫ

Емтихан талаптары:

1.    Күрделі формадағышетел композиторларының бір шығармасы (Соната немесе концерттің бір бөлімі )

2.    Жылдам, жәй немесе орташа екпіндегі екі күй

3.    Қазақстан композиторларының бір шығармасы

Талапкерлерді бағалау баламасы:

Баға 33-40 балл

Шығарманың ноталық желісін мазмұндық, техникалық, аппликатуралық, екпіндік жағынан өте сауатты және нақты білу, дыбыс бояуын мазмұнға сәйкес автор ұсынымын анық көрсету. Орындаушылық шеберлік деңгейінің жоғары талапқа сай келуі. Фортепиано сүйемелдеуімен музыкалық шығармаларды игеруде ансамбльдік үндестік, стильдік ерекшеліктерді сақтау және жоғары кәсіби деңгейді барлық жағынан көрсету. Ансамбльдік орындауда музыкалық шығарманың кәсіби деңгейін барынша аша білуі, позиция, аппликатура ережесін сақтау

Баға 24-32 балл

Орындалатын туындыларды өз деңгейінде көрсету, нота мәтінін нақты білу, дыбыс бояуын анық шығару, орындаушылық шеберлігін көрсету, мамандық бойынша өз аспабының ерекшелігін мейлінше игеру. Өз мүмкіншілігін жақсы көрсету

Баға 15-23 балл

Бағдарламадағы орындалатын шығармалардың мәтінін анық білмеуі, дыбыс бояуының сақталмауы, шеберлік деңгейінің жетіспеуі, орындаушылық дәстүрлерге үстіртін қарауы және сахна мәдениетінің жетіспеуі

Баға 0-14 балл

Ноталық мәтінді білмеу, дыбыс бояуының жоқтығы, орындаушылық дәстүрлерді түсінбеуі, шеберлік деңгейінің өте төмендігі және орындаушы ретінде талапқа сай болмауы

ІІ. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

Гармония – билеттер бойынша ауызша  (модуляция,секвенцияларойнау, гармониялық талдау);

Сольфеджио– жазбаша (екі дауысты диктант). 

ІІІ. АБИТУРЕНТТІҢ КЕШЕНДІ ТЕСТ ТАПСЫРУЫ

Кешенді тапсыру үшін абитурент Құрманғазы атындағы ҚҰК қабылдау комиссиясына үлгіде толтырылған бланк және тестке төлеген түбіртекті өткізеді. Тестке өту үшін абитурентке арнайы фото жапсырылған рұқсат қағаз беріледі. Тест төмендегідей пәндер арқылы өтеді:

1. Қазақстан тарихы

2. Оқу сауаттылығы (тілді таңдау абитуриенттің еркінде)

   

 КОБЫЗ ПРИМА

 І. МАМАНДЫҚТАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  ЕМТИХАН

·    Күрделі формадағы шетел композиторларының  бір шығармасы (Соната немесе концерттің бір бөлімі)

·    Шетел композиторларының бір шығармасы

·    Қазақстан композиторларының бір шығармасы

Талапкерлерді бағалау баламасы:

33-40 балл

Шығарманың ноталық желісін мазмұндық, техникалық, аппликатуралық, екпіндік жағынан өте сауатты және нақты білу, дыбыс бояуын мазмұнға сәйкес автор ұсынымын анық көрсету. Орындаушылық шеберлік деңгейінің жоғары талапқа сай келуі. Фортепиано сүйемелдеуімен музыкалық шығармаларды игеруде ансамбльдік үндестік, стильдік  ерекшеліктерді сақтау және жоғары кәсіби деңгейді барлық жағынан көрсету. Ансамбльдік орындауда музыкалық шығарманың кәсіби деңгейін барынша аша білуі, позиция, аппликатура ережесін сақтау

24-32 балл

Орындалатын туындыларды өз деңгейінде көрсету, нота мәтінін нақты білу, дыбыс бояуын анық шығару, орындаушылық шеберлігін көрсету, мамандық бойынша өз аспабының ерекшелігін мейлінше игеру. Өз мүмкіншілігін жақсы көрсету

15-23 балл

Бағдарламадағы орындалатын шығармалардың мәтінін анық білмеуі, дыбыс бояуының сақталмауы, шеберлік деңгейінің жетіспеуі, орындаушылық дәстүрлерге үстіртін қарауы және сахна мәдениетінің  жетіспеуі

0-14 балл

Ноталық мәтінді білмеу, дыбыс бояуының жоқтығы, орындаушылық дәстүрлерді түсінбеуі, шеберлік деңгейінің өте төмендігі және орындаушы ретінде талапқа сай болмауы

ІІ. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  ЕМТИХАН

Гармония – билеттер бойынша ауызша  (модуляция,секвенцияларойнау, гармониялық талдау);

Сольфеджио– жазбаша (екі дауысты диктант). 

ІІІ. АБИТУРЕНТТІҢ КЕШЕНДІ ТЕСТ ТАПСЫРУЫ

Кешенді тапсыру үшін абитурент Құрманғазы атындағы ҚҰК қабылдау комиссиясына үлгіде толтырылған бланк және тестке төлеген түбіртекті өткізеді. Тестке өту үшін абитурентке арнайы фото жапсырылған рұқсат қағаз беріледі. Тест төмендегідей пәндер арқылы өтеді:

1. Қазақстан тарихы

2. Оқу сауаттылығы (тілді таңдау абитуриенттің еркінде)


 КЫЛ-КОБЫЗ

 І. МАМАНДЫҚТАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  ЕМТИХАН

·    Күрделі формадағы шетел композиторларының  бір шығармасы (Соната немесе концерттің бір бөлімі)

·    Қазақстан композиторларының бір шығармасы

·    Халық композиторларының 3 күйі

Талапкерлерді бағалау баламасы:

33-40 балл

Шығарманың ноталық желісін мазмұндық, техникалық, аппликатуралық, екпіндік жағынан өте сауатты және нақты білу, дыбыс бояуын мазмұнға сәйкес автор ұсынымын анық көрсету. Орындаушылық шеберлік деңгейінің жоғары талапқа сай келуі. Фортепиано сүйемелдеуімен музыкалық шығармаларды игеруде ансамбльдік үндестік, стильдік  ерекшеліктерді сақтау және жоғары кәсіби деңгейді барлық жағынан көрсету. Ансамбльдік орындауда музыкалық шығарманың кәсіби деңгейін барынша аша білуі, позиция, аппликатура ережесін сақтау

24-32 балл

Орындалатын туындыларды өз деңгейінде көрсету, нота мәтінін нақты білу, дыбыс бояуын анық шығару, орындаушылық шеберлігін көрсету, мамандық бойынша өз аспабының ерекшелігін мейлінше игеру. Өз мүмкіншілігін жақсы көрсету

15-23 балл

Бағдарламадағы орындалатын шығармалардың мәтінін анық білмеуі, дыбыс бояуының сақталмауы, шеберлік деңгейінің жетіспеуі, орындаушылық дәстүрлерге үстіртін қарауы және сахна мәдениетінің  жетіспеуі

0-14 балл

Ноталық мәтінді білмеу, дыбыс бояуының жоқтығы, орындаушылық дәстүрлерді түсінбеуі, шеберлік деңгейінің өте төмендігі және орындаушы ретінде талапқа сай болмауы

ІІ. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  ЕМТИХАН

Гармония – билеттер бойынша ауызша  (модуляция,секвенцияларойнау, гармониялық талдау);

Сольфеджио– жазбаша (екі дауысты диктант).

 ІІІ. АБИТУРЕНТТІҢ КЕШЕНДІ ТЕСТ ТАПСЫРУЫ

Кешенді тапсыру үшін абитурент Құрманғазы атындағы ҚҰК қабылдау комиссиясына үлгіде толтырылған бланк және тестке төлеген түбіртекті өткізеді. Тестке өту үшін абитурентке арнайы фото жапсырылған рұқсат қағаз беріледі. Тест төмендегідей пәндер арқылы өтеді:

1. Қазақстан тарихы

2. Оқу сауаттылығы (тілді таңдау абитуриенттің еркінде)

    

5В040400 – ДӘСТҮРЛІ МУЗЫКАЛЫҚ ӨНЕР

МАМАНДАНДЫРЫЛУЫ «ХАЛЫҚ ӘНІ»

 

 І. МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

1.Бағдарламаны орындау:

1.Халық әні:

2.Халық композиторының әні:

3.Қазіргі заман композиторының әні немесе терме-толғау.

Бағалау баламасы:

33-40 балл бағасы:

Жоғары талапқа сай келуі. Талапкердің өз өңіріне сай әншілік мектебін терең меңгере отырып, орындаушылық қырын жақсы көрсете білуі. Домбыраны қостап тартуда өңірдің стильдік ерекшеліктерін сақтау және жоғары кәсіби деңгейді барлық жағынан көрсету. Әннің не болмаса терме-толғаудың мазмұнын барынша аша білуі, дауыс және дыбысты бағыттау заңдылықтарын сақтау, есту қабілетінің жоғары болуы.

24-32 баға:

Талапкер орындалатын әнді, терме-толғауды өз деңгейінде көрсету, әннің мәтінін нақты білу, дауыс және дыбыс бояуын анық шығару, домбырада қостап тарту шеберлігін көрсету, дәстүр бойынша өз өңірінің ерекшелігін мейлінше игеру. Өңірдің  орындаушылық дәстүрін сақтай отырып, өз мүмкіншілігін жақсы көрсету

15-23 баға:

Бағдарламадағы орындалатын ән не болмаса терме-толғаулардың мәтінін анық білмеуі, өңірдің ән салу және домбырада қостап тарту ерекшелігінің сақталмауы, шеберлік деңгейінің жетіспеуі, орындаушылыққа үстіртін қарауы және сахна мәдениетінің  жетіспеуі.

14 балдан төмен:

Әннің не болмаса терме-толғаудың мәтіндерін білмеу, дауыс бояуының жоқтығы, орындаушылық дәстүрлерді түсінбеуі, шеберлік деңгейінің өте төмендігі және орындаушы ретінде талапқа сай болмауы, есту қабілетінің төмендігі.

 

ІІ. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

Музыка теориясы – ауызша билет бойынша (аккордтар тізбегін орындау, берілген тапсырманы талдау);

Сольфеджио – жазбаша (1 дауысты диктант).

 

 ІІІ. АБИТУРЕНТТІҢ КЕШЕНДІ ТЕСТ ТАПСЫРУЫ

Кешенді тапсыру үшін абитурент Құрманғазы атындағы ҚҰК қабылдау комиссиясына үлгіде толтырылған бланк және тестке төлеген түбіртекті өткізеді. Тестке өту үшін абитурентке арнайы фото жапсырылған рұқсат қағаз беріледі. Тест төмендегідей пәндер арқылы өтеді:

1. Қазақстан тарихы

2. Оқу сауаттылығы (тілді таңдау абитуриенттің еркінде)